• November 19th, 2018
Login / Register

ǀAeǁgams ge !hūde māsa nî !noe!noe

Special Focus, Languages
Special Focus, Languages

ǀAEǁGAMS - ǁGâib ǁan!khaina hōs dib ra !kharaga !ā!khōmâidi !aroma tsûsa kai ǀkhunusa ǀgapise !khākhâis khami tsâba soab ais ge ǀAeǁgams di !Ā!khōmâisa ra ôa-am mâti tsî mâpas ga !nubu ǁaeb !nâ nē ǁgari­ǁgarisa ǁhōb khoena !hū!âde mās diba oresa a hōbasa. ǂOago wekheb !nân ge ǀAeǁgams !Ā!khōmâis ǂgiǂgo ǀawemā-aon tsî sîsenaona ǀgam tsēra ge !khōǂgā hâ i sîsenǁareǁkhā­ǁkhāsensa ge ūhâ i, “!Hū!âde khoen ­ǁga ǂoas mâsiba ǀAeǁgams !Ā!khōmâis !nâ” ti hâ !hoaǂams !naka. Nēpas ge ­ǁîsa dana !hoaǂam īs ge ǀam-e ūhâ tama !nubusib !anusa tsî ǂgaoǀkhāsa !oabade sī-ū-aisa !hū!âdi dis tsî khoena omna mās tsîna. Nē ǀhaos tawab gere gowaǀîsa mā ǁaeb aib ge ǀAeǁgams !Ā!khōmâi-aob, Muesee Kazapuaba ge mî, aiǂhomisa tama !hūdi gaxuse nē !ā!khōmâis di tsûadanab ase !goaxasa ǁnāpa ǂhâsib !hūde hōs dib tsî māǂuis !hūdi dis ­ǁaegu hâ ǀgau tama īsib xa ra !aromahesa. “Nē ǀguitikō-o!nâsib mâsiba !hoaǂams ge !gāsasib omdi ǂharugub dib tsî mâtikō ǀnōb ais nēsa !hūb di sâuǁkhāsib omkhâis !nâ ra huis tsîn ǀguina ǂoaxa-ū tide, xawes ge nî mâsigu !gaeǁaresa ūhâgu sī!nâhe ǁkhās omn dis tsî !gâi mâsib !nâ ūǀgaras digu tsîna !hoaǂam,” tib ge ge mî. Kazapuab ge !aruǀî ge mî, ǁkhaeheǁoasase ra ǂharo mâsib omn ǂganǀgaub dib ra ai!gûsa !nāsa ǁanǂgāsabena ǁkhāsiba ǀhanasa sī!nâhesa omna ǁamabasensa tsîn ǁîna naun hîa ūhân ǀguina !khū!khūs !nâ ǀgui ra ûise, ǀkhuwi onm !nâ ǁans ǀkha. “!Nubusib aiǂhomitoasa !hūdi dib tsî ǂganǀgaub nē !hūde aiǂhomis dib ge kaise a ǀgapi,” tsî ǁkhāti i ge nēs xōkhā !hū!âdi !aroma ra dīhe ǂganamsendi tsîna kaise gaxuse ra ū,” tib ge ge ǀaro. ǀNî mâsib hîa !nubusib !hūdi diba ra !aromab ge, ǁkhaeheǁoasase ra ai!gû doeǂgâxas !gaugab ǀkharigu khoen dib ǀAeǀgams ǁgaba tsîs ge nēsa mā-amsa tama !hūdi ai ǂnaumâisa ra ǁora. !Hūdi aiǂhomisa tama !khais ge !ā!khōmâis nî ǂhâbasa !gao!gao !oabade ǁîna sī-ūbasa ra ǂhanimâi tsî ǁgâiba ra mā. “Nē mâsigu tsî noxopa ǀnîn ge !aroma tsî noxopa ra !aroma !khais ge, !ā!khōmâis ǂhâsib sī!nâ ǁkhān a !hūdi !aroma ra ǂganamsen khoen dib !nâ a dīoaǀoa ǁoasa,”tib ge Kazapuaba gere !gā!gā. ǁÎb ge mîs ge, !ā!nāsi ǂgaeǂguidi ǂHanumās 23ǁîs ǁkhawa kō!gâhesa ǂhâba hâsa nē mâ nî huise. “ǂHâbasa a !khais ge ǂhanub marisihuib !ā!khōmâidi ra !khō!oaba nî ǀgapiǀgapisa !hūde aiǂhomis !aroma tsî nî huise khoena sī!nâhe ǁkhā ǂganǀgaugu omn tsî !hūna māsa īǁkhā kaibas !nâ,” tib ge gere ǂgan.
New Era Reporter
2015-03-03 08:05:49 3 years ago

Be the first to post a comment...