• November 15th, 2018
Login / Register

Kubakanyizwe musulo o fita kubolule ba ketalizoho ba madola kuhatisa simuluho ya tukuluho


WINDHOEK – Likolo la Lindwalume likungulezi kwatuko bolule ba madola kusebelisa kwa kuhatisa simuluho ya ndwa ya tukuluho ya naha Namibia. Muǹoli ya inelezi wa Likolo la Lindwalume, Ambassador Hopelong Ipinge, mabani u talusize kuli pene yeo i tasebeliswa mwa likalulo ze talu ka tumelelano ni sikolo sesipahami sa University ya Namibia kutusa mwa kukona kubukeleza sisimo sa Namibia. Likolo la Lindwalume niba Unam cwanunu fa ba nyatezi tumelelano kukona kubukeleza simuluho ya Namibia ka lipatisiso, zeo buǹata bwa zona ikaba za linako za maswenyeho a nako ya kuliba kwa tukuluho. Ipinge u ize simuluho i taba i hatisizwe kubatisisa ngombemongo kukala kubo 1959 kutisa 1989. Kakuya ka tumelelano ya makolo a mabeli ao kiyakuli likolo la lindwalume litabona kuli kalulo ya musebezi wo i fumana pene yeswanehela, kacwalo Unam yona i ta neula babaitutile kueza lipatisiso. Likolo la Lindwalume lifilwe maata a kufa lituso kazabupilo ni za sifumu kwa bahali zeo likona kuba tusa kuitenga mwa lipisinisi kunanula mayemo a bupilo bwa bona ni kubukeleza simuluho ya ndwa ya tukuluho. Tumelelano nesainilwe cwanunu fa ki Ipinge ni Unam Vice – Chancellor Professor Lazarus Hangula. Ku hupulwa kuchimbula libaka zekeshebisizwe kwa zwelopili ya naha, Hausiku a talusa. “Buǹata bwa babachilaukile ni lituto zakale ba University ya Namibia, mwa linako za kwa mulaho nebakile bafitisa pilaelo yakuli bukachenu le akuna zeǹata zehatisize mwa lituto ze talusa litaba zakale za Namibia ni za ndwa ya tukuluho,”kwa talusa Hausiku. Hakutaluswa butokwa bwa ona mulelo wo, Ipinge u ize: “Luswanela kubukeleza bahali ba Namibia, kuzwa masika a kachenu kuisa kuataha kwa pata.” Hangula, muchilauki mwa litaba zakale mwatuto, a ekeza: “Luna ni nyakalalo yakuli lutaba ni kabelonyana ya kubapala mwa musebezi wa naha. Luhupula kutalusa makande a simuluho a niti, kutalusa buniti ko luzwelela sina ka naha. Kuluna, selutasikatela kusona ki kuulunguta kubona kuli akuna makande a litaba zakale a tasiwa kwa mulaho; kacwale litukiso litatekile kale.” Chaziba wa zakale u ekelize kuli: “Limembala ba sichaba basakona kutalima libuka, matapa mane cwalo ni maswaniso, mwa nako yeo lipatisiso selifwekile.
New Era Reporter
2015-03-09 07:42:43 3 years ago

Be the first to post a comment...