• November 15th, 2018
Login / Register

Mugazarerwa muvaki vanona kavamumangwilire


WINDHOEK- Gumwe govakadi vavali ava yina tamba asi awo kurandesa vanona yipo vakare kumwe panyama kavamumangwilire, morwa epangero kapi kaligwene epuko mwendi. Gontundiliro zokosirongo saZambia, Gwen Nelwembe kamukarerepo George Neves, kavamumangwilire nokumupa marondoro mosiruwo esi vamudiworokesere nomu vagazarere asi ngano varundurure mpanguro ezi, omu vahere asi vayitarurure ure wonomvhura ne ngoso. Mukarelipo gepangero Advocate Innonsencia Nyoni katanterere president goyipangura Petrus Damaseb, asi epangero kuna kugazara asi vahepa kuzuguma magazarero aga vatambesera Nwelembe morwa kapi kuna kara umbangi nkenye. Neves nage yiyo kalizire negano olyo, nokutanta asi ngano yimo lyagazarere epangero pwanare muntu gwendi ogu ana karerepo ngano kapi gamona kanyondo ngesi. Epangero kwazigida gumwe gadiva yihorokwa yangesi atunde koSuid Afrika nokuyagava umbangi wokuzulilira. Mokukwama Joan van Niekerk, munona gakara nononkondo mokumupura, vantu vavali ava vana kurundira kwakara nosinka sovanona eyi yina kutwaredera dogoro vakavagazarere asi awo kwakara nomukaro gokurandesa vanona. Age simpe katente asi vanona mokuvatekura vahepa ekeverero, yipo asi muntu nkenye wahepa kukara nomukaro gwina asi munona kumuronga ndi asi kumulikida asi ngapi yakara mokukara kumwe panyama. Mokukwama mwendi vantu ava vavali kuna kara nelikwamo lyokuronga vanona asi ngapi navaparuka ntani ngapi lyakara elikwamo lyokukara kumwe panyama. Mukaro nye gwangoso kunakara mosihorokwa sangesiomu vanona vana kuvaronga mparukiso zangesi. Age katente asi mokukwama mweyi ana mono dogoro ngesi, vanona vavali ava vana hamene momukaro gwangesi kuna kara asi kuna kuvaronga. Awo kwavazigidire kembo lyagumwe mugazarerwa, omu vakavapere nondja ntani kwavatumbwidilire yimaliva noyidwara ngoso. Momukaro nye govanona ava kuvhura nye kuvaruganesa nkenye omu morwa kuna kumoneka asi morunyando vanakara, yimo ana kutanta ngoso mudivi gwayo. MuNamibia Johanna Lukas age kuna mutamba nye makuye 11, kuhenesa, kukara kumwe panyama, kugwanenamo uwa, nokukwatera kononkondo, nokuruganesa rutu romuntu moyikando yokulisiga-siga. Epangero kuna kara asi Lukas kurandesa vanonagona modoropa zaSwakopmund komutungimo gakara modoropa ozo gedina Martinus Martin Pretorius, mosiruwo somakwedi Murongankuru, Murongagona naPembankuru 2012, yipo vakavarare nokugazara asi nawo vene ngoso kuna yihara nye kapisi yimo vahere. Pretorius gontundiliro zaSuid Afrika siruwo oso age kuna kurugana komina zimwe zoUranium koyiha yaBaye. Age yamutompokere mokuhendauka neyi tuna kuuyunga ngesi kuna kuyigazara asi gatengura kosirongo esi gatundilira saSuid Afrika. Mukadona gwendi kageve umbangi asi muntu ogu Pretorius kwakere mukwayita gwaSuid Afrika uye woukoloni, ogu gatulire eparu lyamukadona gwedi ogu momudona dogoro vaturepo asi mukadona gwendi vahepa kumukunga vaporosi yipo gahamuremeka. Mpanguro ezi kazikere zemefano nye navenye vavali ava kavavagwene asi kwato epukokwanayinye eyi vavagazarera. Nye nampili ngoso nkarapamwe kuna kuzirondora asi mukaro gwangesi mudona ntani gwahatwikira nkenye ogu ana kuyimona gahayitarerera.
New Era Reporter
2015-03-12 10:15:13 3 years ago

Be the first to post a comment...