• November 16th, 2018
Login / Register

Vanafarama vanahomokere evango eli vasiga vakadi vanakara womarutu gavali


OUTAPI - Vakadi vana kara nomarutu gavali momukunda gwaOutapi, moOmusati ngesi kuna kumona udigu kutunda tupu apa yina kara asi evango eli vaziga vene asi vayandindilirepo nsene asi ezimo lina siki ngesi vanalihomokere valise nongombe wontundiliro zaAngola. Ngesi awo kuna kuhundira vagendesi vasilike vaAngola ava kuyalisira nongombe dawo pevango eli vaziga vene. Ntani awo kuna yalipakerere hena mokurara novaAngola ava mokupapara yirugana makura yiyo vatokora kuyarara nawo poopo. Vakadi ava kavageve mbudi kosayitunga zaNew Era, morwa kugenda nye sinano sosire vawize kosipangero awo yipo nye vakara negano asi vahepa kuyandindira pepi komeho mazuva gawo gokumona mukeke gasike. Mukaro gwangesi guna kara asi momudona nye kapisi kovakadi velike ava, nye nokovantu tupu ava vana kupita pevango eli omu vana kuyimona asi ukanguki kapi una wapa. Sivike kasipwire mvhura zonene kazirokere kazizonagwire evango lina rambangako notende edi vadikapo. Nonguwo dovakadi ava ntani evango nalinye kapi kalikere asi ngapi, kalikere momema tupu ndi asi moruhanzo. Eyi yina kutwaredera vakadi varare medi lyositji ntani momvhura nompepo zivapitire. Awo simpe kuna kusivana asi evango lina kara asi nomwe dina vukapo unene. Ose ngesi kuna kurara nowoma morwa evango lyetu vana ligusa vantu peke. Ose kapi tuna kurara hena nawa morwa pevango eli pana kara vagara wokutunda moAngola. Ose kuna kundindira tuhampuruke vakeke vetu. Evango eli ntaantani lina kara nye rukanda, morwa vagara ava kapi vakara nefumadeko. Vakadonagona kuna kutanta asi kapi vawiza nekoro lyawo nye vaAngola wovakara ava vawiza vayapapare yirugana yokulisa nongombe moNamibia kuna kuvatura vapire kurara nawa. Vagara ava novakadi vana kara asi kapi vanakundindira awo kupinduka monongura 05h00 yipo vakarugane momapya, oku vavakuta asi varugani womomapya. Apa nye avapituka ngoso monongura awo makura tavatameke kuzogerera nomusi norara, yimo ana kutanta gumwe ogu ana kara asi nage gumwe ana kundindira amone mukeke. Navenye vakadi novagara kuza ngurangura makura tavasigi vana vawo pomavango gawo. Kuna kumoneka asi sinzi sawo kwakara novanona womakwedi gane nagatano ngoso, ntani vamwe vakeke nye wonomvhura ntatu ngoso. Nampili ngomu asi vagara ava kurara pevango lyawo nye kapi pwakara mavango gokulivatererera eyi ayininkisa asi vagara ava vayalivaterere konotende dovakdi womazimo. Vantu ava kuna kara wosivaruro sokusika kupitakana 30,nsene owizapo masiku, ndi monongura kuvhura ovamone omu vana kuzogana poruzera. Yimo ana kuuyunga mukadi gumwe ogu ana kara asi nehandu. Ano apa nye navakadumbauka oku avarugana hawe awo makura tavazi nye konombaha vakanwe marovhu gawo ano apa nye navakatengura hawe awo makura tavasiki nye musika gomakurusika. Vakadi womazimo ava posiruwo simwe kutanguna novagara vawo morwa mukaro ogu vana kuyaparuka nago pevango eli pwarumwe kurwana. Apa nye katupulireko valimburure mukurona pamberewa zaOutapi, Ananias Nashilongo, katente asi yousili kwato gumwe ogu gakara asi yige gosinka sevango lina, uministeli woukanguki kapi una kara nosinka sovantu ava morwa asi awo kuna kara nomarutu kavali nye aw okapi vana kuvera. Age katente hena asi nguuru gomukunda Omusati Sophia Shaningwa gatungapo ekuma lyenunu nombatero gagwene kerero lyovambalantu omu vageveko yimaliva yokusika ko N$50 000. Ano Namport age kwageveko N$500 000, Ano munangesefa gumwe gadivikwa Martin Shipanga age kwageveko N$30 000. Nokugwadako asi Shaningwa simpe gapurako hena mukarelipo gosirongo saTurkey moNamibia Deniz Cakar mokuvatera vatungireko vakadi ava evango lyewa ano mukarelipo kwalimburura nawa. Ngesi puna kara nye komitiye omu muna hamena mukarelipo ndango zodoropa zaOutapi ntani ndango zovakasela womukunda nomukarelipo nye erero lyovambalantu nagumwe goministeli zoukanguki. Apa nye ngavamana kutunga evango lyangesi, hawe vantu owo ngavakara nye nosinka asi evango eli lyahepa kuwapa nokuwapukurura mukaro. Yimo ana kuhagesa ngoso Nashilongo.
New Era Reporter
2015-03-19 10:02:39 3 years ago

Be the first to post a comment...