• November 15th, 2018
Login / Register

Geingob ge ǀasa kabinetsasa ge ǂanǂan

Special Focus, Languages
Special Focus, Languages

ǀAeǁgams - ǂGâxa go Presidenti, Dr Gage Geingob ge ǂoago wekheb di Donertaxtsēs ai ǂhanub di ǀasa sîsenǀgauga ge ǂanǂan ǀasa ministridi tsî ǀasa Kabinets !nâ ǁîb ǂgaeǂguis !naka nî !oabase ī ǁanin ǀondi ǀkha. Geingob ge ai!â gere ǂoa wekheb !nâ ǀnai Dr Nickey Iyamboba !Nakaǂnôa Presidentse, Saara Kuugongelwa-Amadhilasa ǂGuro Ministerse tsî Netumbo Nandi-Ndaitwahsa !Nakaǂnôa ǂGuro Ministerse ge ǁgaumâi. Nandi Ndaitwahs ge ǁkhāti !Auga!hūsi !Gaeǁaredi tsî Sîsenǁareb Ministris tsîna nî !khōdana, Peya Mushelengab tsî Maureen Hindas hâra ǀkha !Nakaǂnôa Ministerse. Dr Nickey Iyamboba !Nakaǂnôase nî sîsenba Ministera ge Alexia Manombe-Ncubes tsî Royal ǀUiǀoǀoob hâra. ǀOnde go ǂgai-unuhe tamas ka io ǀasase a ǂnuwihe ministride ge, Ministris ǂHanub a ǀHonkhoe-ai ǂNûiǂgādi dis hîa Leon Joosteba Ministerse tsî Engel !Nawatiseba !Nakaǂnôase, Ministris ǀGâsiba !Khamǂuis tsî ǀHûhâsi !Oabadi dis ge Biskop Zephania Kameetaba Ministerse tsî Aino Kapewangolob tsî Priscilla Beukes hâra !Nakaǂnôase, Ministris !Gao!gao ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǁNaetin dis ge Katrina Hanse-Himarwasa Ministerse tsî Anna Hipondokasa !Nakaǂnôase, Ministris ǀGapi ǁGau!nâs, ǁKhāǁkhākhâidi tsî ǀasa ǂâiǂuiǀgaugu dis ge Dr Itah Kandji-Murangisa Ministerse tsî !Nakaǂnôase Dr Becky Ndjoze-Ojosa, Ministris Kuruǂharugub, Sîǂui-tsî-ǂgaxa-ūǂharugub tsî ǂKhari-tsî-ǁAeguǀnōǂharugub Omkhâisens dis ge Immanuel Ngatjizekob xa a Ministerbahe tsî !Nakaǂnôase Pieter Van der Walta; Ministris Sîsengu, ǂHarugub !Gaeǁaredi tsî Sîsenga ǂnuwis Ministeri ge a Erkki Nghimtina !Nakaǂnôase Alpheus Muheuaba; Ministris !Hūde ǁKhawa Kō!gâs !aromab ge Uutoni Nujomaba a Minister tsî Bernadus Swartbooiba a !Nakaǂnôa Minister; Ministris ǂGamǂgamsenǀhurun, !Hū!nāsi !Oabadi tsî ǂKhamkhoen dis Ministeri ge a Jerry Ekandjo tsî Agnes Tjongarerosa a !Nakaǂnôa; Ministris Mariǁhōn dis !aroma Calle Schettweina Ministerse tsî !NakaǂnôaseNatangwe Itheteba; Ministri Maindi tsî ǀGaigu dib ge a Obeth Kandjoze tsî !Nakaǂnôase Kornelia Shilungasa; Ministeri ǁKhaubas Ministris dib ge Penda ya Ndakoloba tsî !Nakaǂnôase Billy Mwaningangeba; Ministeri ǂUrusib Ministeris dib ge Dr Bernard Haufiku tsî !Nakaǂnôase Juliet Kavetunasa; Ministeri ǂHanu-aisib dis ge Dr Albert Kawanab xa a Ministerbahe tsî !Nakaǂnôase Lidwina Shapuas xa; !Hū!nāsi Ministris ge Pendukeni Iivula-Ithanasa go ūǀgara Ministerse tsî Erastus Uutonib xa !Nakaǂnôa Ministerse; Ministers !Ā!nāsi tsî !Garo!ā Omkhâisens dis ge Sophia Shaningwa tsî !Nakaǂnôase Derek Klazeni tsî Sylvia Makgone hâra; Ministeris !Hū-omkhâis, ǁGam-i tsî !Aub!ûi!gâs dis Ministeri ge a John Mutorwa tsî !Nakaǂnôase Theo Diergaardti tsî Anna Shiwedas hâra; Ministeris ǁAu!khōs tsî !Gamhuriǁuib dis ge Bernhard Esauba Ministerse tsî Chief Samuel Ankamaba !Nakaǂnôase; Ministeri Sîsengu tsî !Nari!oabadi dib ge a Alpheus !Naruse tsî !Nakaǂnôase Kilus Nguvauvab tsî Sankwasa James Sankwasab hâkha; Ministeri ǂNamipeb tsî !Narisarimas dib ge a Pohamba Shifeta tsî !NakaǂnôaseTommy Nambahub tsî Priscilla Beukes hâra; Ministris Surigu ǀguitikōsib tsî ǀGôan Kō!gâs !oabadi dis Ministers ge a Doreen Sioka tsî !Nakaǂnôase Lucia Wibooisa; Ministeri ǂAnǂandi tsî !Hoa-tsî-ǁNâuǂharugus dib ge a Tjekero Tweya tsî !Nakaǂnôase Stanley Simaataba; Ministeri !Norasasib tsî ǁAwosasib dib ge a Charles Namoloh tsî !Nakaǂnôase Daniel Kashikolaba. Ministris Toro!khamaon ǁHōn dis ge go ǂkhariǂkharihe Departements Toro!khamaon ǁHōn dis ase. Nē departments ge Presidenti beros !naka nî hâ tsî !Nakaǂnôa Minister-i xa nî !khōdanahe. Tom Alweendob ge Ministerse presidenti tawa nî hâ !Hū!nāsi ǀAweǁguigu !ereamsa nî tanise tsî !Nakaǂnôase Lucia Ipumbusa. Frans Kapofib ge Ministeri Presidensi ǁHōn diba tsî Christine ǁHoebes xa !Nakaǂnôabahe. President Geingob ge ra mî, nē asa sîsenǀgaugu mariǁhōga tsâǀkhāsa xawes nēsa nî ǁawoǁawosa îs marisa ǀorosib !nâ sîsenūhe.
New Era Reporter
2015-03-24 09:34:22 3 years ago

Be the first to post a comment...