• November 18th, 2018
Login / Register

Ûi-e ūhâ tama Sakhoen ge !gâi!gâba sī!nâsa ra ǁgūba

Languages
Languages

Saǁaes Okadhiya Koshuumbas dis ge ǂhanub air a ǀkhoma îs ǁîn !garo!āǀkharib tsîna !nanǀgaiba hō, in aitsama ûibasens !aroma sîsenga ǂnuwibasen tsî kō!gâsen. Okadhiya Koshuumbas ge Elims ǁHûi!nâǂharis hîa Omusati ǀkharib !nâ ra ǁnās !nâ ǁgoe. Nēsis kōsen ge ǁîna ā-omdi daob ǀguiba a ǂan tsî ǁnā-amaga sîsengan ra dīkaihes tsîna ǂauxûi-i ׀kha ra mātarehe maris di soas !nâ. ║În ge suwu╪gan ׀gauba ūhâ xûi-i tamas ka io oms tawa ╪gāhe !khariba ra mātare. Nēsin ge Sa║aes khoena ra dītsâ ║în ûiga ׀khara׀kharasa, ║nā-amagan ge ­║îna ra ║khore !nanǀgaiban ga hō !khaisa. ǁÎn ge ā!khaiǁamaxūs tawan ge nē ǂhôare-ao-i xa gere ǁgamūhe ǁaeb ai nausan ǀoasa skol-e ūhâ tama hâ xawe ǁîn di ǁkhoreb tsî ǁhawode gere ǀgoragu. “Sid age ǀûna dīs !khaiba a tsoatsoa ǁkhā tsî ai!â ǀurin ǀkha a sîsen ǁkhā. Sats ge ǁkhāǁkhāsensats nî ūhâ !khaisa ǂhâba tama hâ sa ûiba !gâi!gâis !aroma,” tib ge Jeremia Kambwaliba ge mî.Hoarahus di San hîa !gâi ûiga hân ge ā­ǁamaxū!khaiga ūhâ tsî nauna ǀgâb !nâ ǀgui ra ǂgaeǁnâ, ǁîn ǀhoro hâse ǀgui tsēsa xu tsēs ǁga ra hâ xui-ao. ╪Gui !gôab ╪kham ׀gôadi ge a sîseno tsî skol-i tsîna ╪gâ tama hâ. ║Îdi ge aore khoegu mari-e ūhâga mûsa !khâisa tsî ­║nā-amaga ║îga ā║hō tsî ega ║îdi sorodi ׀kha ra mātare-oa. Xaweb ge nē ǀhûhâsiba ra mî, ­în ge ǂgui xūna a dīsa ǁîn di ûiǀgauga dī-ūnus !aroma, aiǁgausen ge omde ge kurubasen, ǀna skolga mā tsî !hanaga ǂgā tsî ǁnāpa xu ra ûitsâ. Nē ǁanǂgāsaben ǂhanub air a ǂgans ge in ga toxopa ǂkhari-omde a ombahesa kairakhoena ǀgūǀgūbas tsî ǂurusib !nāmaba xu. Nēsis kōsen ge ǁîna ǂkhari-omde ūhâ tama hâ tsîn ge ǁîn di kairakhoen, ǀaegu xa ǂkhawu hân tsî sorosi !nubusina ūhâna kaise !gomma ra tsâ. Elim ǁHûi!nâǂharis di ǂgiǂgosi ǀawemā-aob, Gerhard Shiimib ge nēs ai oe-am tsî ge mî, ǂkhari-omdi ge nai ǁnāpa a omhe tsî ǁkhāti !khaib kairan ǁîn di ǁkhâkorobe pension maride ra !khō!oab tsîna. ǀAwemā-aob ge nausa ǁaeba ge mā tama hâ i mâǁaen nē khoena !nangaiba nî hōsa, xaweb ge hoan nai a ǀawe­guise ti ge mî. “!Nanǀgaiba ǂgās ge aibe ǁaerob ǀgaiba ge !khō-oahe, xoaǁguigu ra mî skolgu aibe ǂguro ai!hūba nî hō ti xui-ao. Nausa da ǂâ marisi ǂkhâ!nâsa da n hōs karao ǁîna !nanǀgaiba a ǂgāba ǁkhāse,” tib ge Shiimiba ge mî. Shiimib ge nausa ǁanǂgā-aona ra ǂgaoǂgao!nâ ­în di aitsamab !nangaiga ǁamabasensa.
New Era Reporter
2015-04-28 10:43:02 3 years ago

Be the first to post a comment...