• November 17th, 2018
Login / Register

Lukato kuna kuparuka momudona kukwama epopero lyendi


KATIMA MULILO

Munasipundi gombunga zovadinkantu John Ntemwa kapi kakwatesereko nombudi ana kuhanesa mpitisili gombunga zaNDP, Lukato asi age eparu lyendi kapi lina kara momuwa. Age pwamwene Lukato kunakulizuvha asi nampili vaporosi  nawo kuna kumutjilisa kapi ana kuvahuguvara.

Age katanterere sayitunga asi posili siruwo simwe kasikere asi kapi vana kulizuvha nanguuru gomukunda Lawrence Sampofu mosigongi kavakere naso sokuhamena nombudi domahoroworo, omu vana kuliwapayikira mahoroworo ogo gana kuwiza govakansela  mvhura zeezi. Moomo melikwamo olyo Lukato yimo nye kamwene asi kovali vana hara kulikarera pwavene omu vana kupira kukwatesa egano asi  Caprivi ahamene kosirongo saNamibia. 

Age kuna kuyimona asi mukaro guna kara asi kapi guna wapa morwa kuna kuzonagwisa egano eli lyaturapo epangero asi vaNamibia vadukira mosirongo somaparambo moBotswana vahepa kutengura morwa kwato ogu ana kuvatjilisa nampili nakauke. Mbunga zoozo yizo nye zahere asi mahoroworo gomvhura zina puko gahahoroka nampili nakauke.

Apa nye kavakere tavadana ezuva lyovadinkantu, Ntemwa katente asi nombudi dangesi edi ana kuhamenesa Lukato hawe kapi dina wapere mosirongo setu sokumanguruka. Mugara ogu kuna kara taretesapo matjiliso gomadona gakahurako, unene momukunda gwaZambezi, ntani mukaro gwendi nye gwantani omu gahomokerere nguuru gomukunda Sampofu sivike sina puko.

Omu gayitente paveta asi age yige gumwegombunga ezi vana kutumbura asi kambunga korunyegenyo kaZambesi.  Ntani yige gumwe ana kara asi kuna kutjanga nombapira dize kombunga zouzuni ndi asi zaUN, eyi kuna kumoneka asi age gumwe ana kara asi kapi gahara mpora yimo ana kugwedako ngoso Ntemwa.

Age Ntemwa simpe kahundilire nye vaNamibia vana kara mosirongo saBotswana asi vahepa kutengura morwa mosirongo kuna karapo mpora., eyi kuvhura vayitante ava vatengura nare.

Ame kuna kuhundira ava vana kara nekoro lyawo moBotswana asi vavauyungise yipo vatengure mosirongo sawo, omu navayaparuka momuwa. Ngesi kuna karamu vantu wokusika konyara 900 mevango lyaDukwe lyakara moBotswana. Awo kwadukire morwa paapa yapilire kuvatompoka mo 1999, omu vahere asi vaguseko Caprivi kosirongo saNamibia. Ntemwa simpe kahundilire vadinkantu asi vaharuganesa kuhakana evhu mosihorwa kasihorokere sinkwa ntani omu vadinkantu wokusika ko1000 kavakere tavahokona evhu moKatima Mulilo.

Udigu wevhu kuna kara sirongo nasinye, owo vana kuhundira kuna kugwana undipo asi ehundiro vana ligwana. Ano ava nye vana hara kuturamo mahundiro kuvhura varugane ngoso. Vantu ava vana kara nelikwamo peke vaha pukisa vantu navenye. Evhu vahepa kuligavera kapisi muwize rutandu melikwamo eli lyokugavera evhu.


New Era Reporter
2015-06-18 10:54:45 3 years ago

Be the first to post a comment...