• November 13th, 2018
Login / Register

mukisi gokakondo nokana vana gugwana mokavango zoutokero


MPUNGU

Ruha rwkarerapo kukunga yimuna moministeli zonondima ngesi vanagwana asi mukisi gokana nokakondo kagukere momukunda gwaOhangwena ngesi guna yasiki moMpungu, momukunda Kavango zoutokero. Mukisi ogu kavagugwene sinkwa ntani paapa vatulirepo ekonakono asi vatare mukisi morwa kuligwanekera nongombe dina kutunda momukunda gwaOhangwena edi vagwene asi kuna kara nomukisi ogu. Mukisi gwangesi kwagugwene hena monomukunda ngwendi Oshikoto, Omusati ntani Oshana. Mukurona goyimuna pauhaku, moruha rwina MoKavango zoupumezuva Veiko Hausiku, nkera katente asi sikando somuhowo mukisi ogu gokusika ko18, kwagugwene monofarama domoUkwangali, dakara asi murudi nomukunda gwaOhangwena mokwedi kwaPembagona mvhura zeezi. Hausiku katente asi mberewa zawo ngesi zina tameke kuwenda yimuna yomoUkwangali eyi yina kara asi elikwamo eli talizi dogoro mungura mokuwenda nongombe. Hausiku simpe katente asi kuwenda nongombe ngesi kuna kuza nye dogoro upumezuva waUkwangali, kukwama oku nagu kapwira mutji. Nongombe domomunda Ohangwena ado kuza kupitakana murudi, kupitira momukunda gwaMpungu, eyi yina kuninkisa asi nongombe nevango nalinye vahepa kulitara nokudihakura. Hausiku kuna kuhundira vanafarama varete nongombe dawo komanga yipo diyagwane uhaku ou wokana nokakondo. Mukisi gokuhova kwagugwene momukunda vana kutumbura asi Ondama Yomunghete, momanga momazuva 11 Kudumonkuru 2015, ntani pevango nye vana kutumbura asi Okalupalona  ntani pomanga zopoOnehanga, momazuva 12 Kudumonkuru, ano simpe kwayagugwene nye mo13 Kudumonkuru, moOkakango momukunda gwa Okankolo moOshikoto. Morwa mukisi nye gwangesi, ministeli zonondima kwahagekesapo ngesi kurandesa nyama zongombe konomukunda odo dokomuzogo. Ntani kugendagura konongombe nako kuna kusesupike, elikwamo eli lina kara asi mavango gokatomeno ngesi moudigu gana kara. Kuna kuyitanta asi epangero talikaruganesa yimaliva yina siki ko N$119 donomiliyuna eyi vana kuvarura asi nongombe dokusika ko 1,2 miliyuna yido navahakura mukisi ogu. Mukisi ogu kugukangura koyimuna yina kugendagura yina kara asi ayo nare nomukisi gwangesi yina kara. Ago kuvhura hena kugukagura koyidwara, yikoverero, nonkaku nayimwe yohepero eyi ava vhuru kuruganesa.


New Era Reporter
2015-06-18 10:55:14 3 years ago

Be the first to post a comment...