• November 21st, 2018
Login / Register

Litaba ze sikafelelela lisike za paleliswa mutu kuhuliswa fa musebezi - Namolo


Walvis Bay Litaba za famusebezi mwa sipokola liswanela kufela mwa likweli ze talu, mi aliswaneli kutibela mutu kuhuliswa fa musebezi. Kuhuliswa fa musebezi a kuswaneli kuezahala kwa teni feela hasekufitile lilimo ze lishumi kapa kufitelela. Ya nafa litaelo zeo neli likwambuyu wa likolo la Buiketo ni Silelezo, Major General (Rtd) Namoloh, ya na ize kuswanela kuba ni lichincheho kutatulula zeo litalimanwi ni zona mwa sipokola bakeňi sakuli litotobeza chiseho ya babeleki fa musebezi. Cwanunu fa, mwa kuizibahaza kwa hae mwa sikiliti sa Erongo, Namoloh u ize, ba bahulu mwa sipokola mwa linako za kufa litulo fa misebezi, ba patulula libuka zalitaba zakale za musebezi kutibela babeleki kupahama mwa litulo za kwa pata. “Mwa linako zemwi, litaba ze cwalo aliamanangi ni kupahamiswa fa musebezi. Na mibulelela nili, musike mwatisa litaba za mufuta o cwalo ni kamuta, haisi haiba ki taba ye atuzwi ki kuta ya mulao kapa zeli ku muzekisi yomuhulu wa naha,”kwa talusa Namoloh. Likwambuyu u zwezi-pili kutalusa kuli, litaba za mufuta wa zeo liswanela kutatululwa mwa nako yekuswani, kakuli a kuna kukonahala kuli nako kaufela mubeleki a bata kuhuliswa fa musebezi kutiswa litaba za kale, inge kuezeza mutu muna kapa kuikunga fela kuli babamwi a baswaneli. Namolo hape u kupile mapokola kutokolomoha kuleka inze bali mwa litino za musebezi, kabaka lakuli lifa mutala o maswe kwa sipokola. Kuzamaya u leka, kuzuba ni kunwa bucwala inge kutinilwe litino za musebezi kutokolomohiwe kabaka lakuli lisupeza mayemo a sipokola kuba a fosahezi,” a ekeza. “Muhesu zwela kwa ndu, yotina mwa litino za hao pili u sikatateka kale kuleka.’’ U lumelezwi kutina litino za musebezi lihola za musebezi, haupotela manwelo a bucwala, tubula litino za musebezi, alisika pangelwa kutinwa mwamipanda,”a talusa. Namoloh u sweli kupotela litolongo, linkambe za sipokola, ni libaka zamaino a baba atulezwi likoto za mafosisa abona mwa likiliti kamukana kukona kutwisisa misebezi ni misebelezo ya likolo la hae, ka nako yeswana kuikopanya ni sichaba kutatulula butata bobutalimanwi nibona mwa sipokola.
New Era Reporter
2015-06-22 10:48:40 3 years ago

Be the first to post a comment...