• November 21st, 2018
Login / Register

!Nāsa ǁkhāǁkhāǂuisa ׀aedī-aon ge a ǂhâbasa

Languages
Languages

׀Aeǁgams Namibiab ge ǂhâsiba ūhâ !kharaga ׀ae!khōdi !nâ ׀aedī-aona ǁkhāǁkhāǂuisa îb !hūb di ׀ō-aisa ׀ae!khōdi !nâ hâ !nubusiba ǂhanub ׀ae!khō !oaba!khaigu tawa gowa׀î. Nēsis kōsen ge ǂauna !gôab !nâ hâ hoa!nâ-aixa ׀ae!khōde ra mā aedī-aona !hūb a ǂhabase hâ ׀aeǁgâudi tawa a !gaesa. New Erab ǂhôare-ao-i ׀kha kha goro ǁgamǁare soab ai kha ge ׀gam ׀aedī-aokha, Dr David Emvulab tsî Dr Marnus Pienaar hâkha hîa West Care Medical Senters tawa !oabade ra mākha, ǂhanub ai ǂgansa gere dī, ׀nâi hâ ǂurusib !oaba!khaiga !gâi!gâi!nâ tsî ǂauna ׀aedī-aona ׀ō-aisa ׀ae!khōdi !aroma ǁkhāǁkhāǂuisa. Nē ǂkhîo!nâsigu ais goro oe-am soab ais ge ministries di ǂhôamāǂui-aos, Esther Paulusa ǂoago wekheb Wunstaxtsēs ai ge mî, ministris a ǁaxasa ǂhâbasa hisenxūn di xoakhâib kha îs mâ ׀ae!khō !oabade ra mā ǂurusib !khaib hoaba nē ǂhâbasa huisenxūn ǁîdi ra mā ׀ae!khōdi ׀kha ra ׀gauna māhe tsî ǂgaokhāsa !harib tsî ׀nōb ai hâ !oabade hoa !hūǁîna mā. “ǁKhā ǁaeb ai da ge ǁaxa hoa !kharaga ǂhanub di ǂurusib !oaba!khaigu tawa xoakhâiba dīsa. ǁÎn ūhâ huisenxūn, mâ mâsigu !nân hâs tsî mâ­ǁaen nî !khō!khunihesa ǂans ase. Nē xoakhâib nî dītoahes kara, o da ge !khō!khunis ׀aweǁguiba nî ǂgaekhâi î da ǁawoǁawo, huisenūxūn nî !gū׀am ǁaeb ra hā hîa ǁkhā ­ǁaeb ai !khō!khunihesa,” tis ge ge mî. Unams di ׀ae!khōs ǁkhāǁ­khākhâis skoli nēsi kaise a ׀hawe ׀ae!khō-aona ǁkhāǁkhākhâis ׀kha tsîn ׀nîna Russiab, Cubab tsî Ukraini !nâ ra ǁkhāǁ­khāsens ׀khab ge nē !âba ׀gū kurigu ǁaeb !nâ ǂauna ǁkhāǁkhāǂuisa ׀aedī-aon hîa hoa!nâ-aixa ׀ae!khōdi !nâ a ǁkhāǁkhāǂuisana nî ūhâ, xawes ge nēsi ׀gaisa ǂâisa ǂhâsib hâpa ga hâ, tsî ǁ­nās ge ׀ō-aisa ׀ae!khōdi !nâ ǁkhā­ǁkhāǂuisa ׀aedī-aon ai ga hâ, ti kha ge nē ׀gam ׀aedī-aokha gere mî. Pienaari ge !aru׀î gere mîs ge !nāsa !nāden ǂhanub !auga aitsama ǁîn !oaba!khaide ūhâ ׀ae!khō-aona ǂhanub ׀aeǁgâudi tawa ī tama mâsigu !naka ǂhâbasa ׀ae!khōs !oabade hā nî māsa ǁ­în di ׀ae-aonan ūhâ hîa. “Sîsen׀gaugu ge ī tama hâ. ׀Ae-aon hîa !onkhao hâse !hôa-omdi tawa ra hā-ūhen, sîsen tama masindi tsî māsenxa tama ׀ae!khō-aon ǂhanub !auga a sîsenxan ׀kha sîsen׀haosa māsenxa taman tsî hân ge ׀nî !gomsin hîa nî gowa׀îhese ina,” tib ge ge mî. Pienaai tsîn ge ǁîb ׀khāba xu gere ǂgan in student hîa ra ׀ō-aisa !oabadi !nâ ǁkhāǁkhāǂuisen ǂgaona ǂkhâ!nâhe. !Nubusib nēb xa ra !aromahesen ge ׀nî ׀ae-ona ǁaupexa !nani ǁkhâgu kōses tsîna ra !âu ǁkhāǁkhāǂuisa ǁnā !harib ai ׀aedī-ao-e mûs ai!â. Nēsis kōsen ge 460 ׀aedī-aona !hūb a ǂhabase hâ.
New Era Reporter
2015-07-07 10:44:32 3 years ago

Be the first to post a comment...