• November 19th, 2018
Login / Register

Botswana i laela babalehi ba Namibia kufulalela naha yani


Gaborone Nduna wa likolo la sisole, kozo ni silelezo mwa Botswana, Shaw Kgathi u kutezi kutiseza kuli muso hauna kuchincha muhupulo wa kuli 31 Ňulule 2015 kuba yona nako yakuli babalehi ba Namibia ba kutisezwe habo bona. Mwa nako ya lipuzo Kgathi u ize, babalehi ba takupiwa kufulalela naha ye babulukile lilimo ze lishumi ka ze supile mwa Ňulule unumwaha. “Nebatile kwanu mwa mayemo a bubalehi ka silimo sa 1999. Kacwale lika lichinchize,”kwa bulela Kgathi. Sikwata senesi zwelela nkambe ya babalehi ya Dukwe mwa Botswana nebapotezi Namibia biki yefelile kutonyakisisa buino, kuzwa Botswana ni katengo ka makopanelo ka lifasi ka ba fa liseli lakuli bakutela mwa naha ya sipepo sa bona. Kgathi u ize: “muso wa Botswana ne u bakanyize lieto la bona. A nisika ambotwa kale za lieto kaufela, kono kakuya ka mayemo a liteni, basali babalehi kalibaka la mayemo a litaba za naha anali maswe mwa naha ya bona”. “Haiba inze basa fulaleli naha ye katato ya bona Ňulule haiba ni mazazi a mashumi a malalu ka lizazi lilimwi, batabaliwa kuba babali mwa naha isi kamulao, kacwalo lutaba kasheza kwa likolo lelibona za babeleki ni babakena mwa naha,”kwa ekeza Kgathi. Mutende wa New Era sunda yefelile neubihile kuli ba balehi ba lishumi ka babalalu bane bakeni mwa naha nebakupilwe kufulalela Namibia hakulemuhiwa kuli babamwi kubona nebaipondile mwa lingambolo za litaba za naha ka kopano ya United Democratic Party ye hanisizwe. Palo ya batu babafitelela likiti zetalu ne babalehile mwa Namibia kuliba Botswana ka 1999 mwa taba ya tiko ya kubata kupuma sikiliti se nesizibahala ka Caprivi kwa naha kaufela. Bana ba Namibia ba palo ye akalezwa kuba mianda ye silela ka ye milalu ba pila mwa nkambe ya babalehi ya Dukwe. Haiba ba palelwa kufulalela naha ye ba tatamiwa ka kuina isi kamulao. Ngambolo ya hae i latelela lipiho za kuli, babalehi ba lishumi ka babalalu kuzwelela Dukwe bane bapotezi Namibia ka mulelo wa kukutisezwa kwa hae, ne ba lunduzwi mwa naha ka kutundamena litaba ze sikalumelelwa.
New Era Reporter
2015-07-13 11:04:41 3 years ago

Be the first to post a comment...