• November 21st, 2018
Login / Register

Katima i abela mayahelo a sikiti ku babancha


Katima Mulilo Ba katengo ka tolopo ya Katima Mulilo ba nyatezi tumelelano ni babanca ba basina maino ka kubafa mubu wa mayahelo a sikiti, bao kweli yefelile nekubihilwe kuli, nebaikungezi mubu Upa wa Macaravan. Katengo ka babanca ka kazibahala ka Lwa Yaha, ni kona kabihilwe kuli, kaikupezi maiswalelo ku muňoli yomuhulu wa tolopo ya Katima Mulilo, Charles Nawa, kataba ya kumuposaka machwe mwa liponiso za lindwa fa halimu a mubu wa maino. Taba ya bubangoki nehapelelize mapokola kutunyisa litobolo za mbilimbili kuhasanya nyangela yenesina buiswalo sakata. Tumelelano ne nolofalizwe ki muchilauki mwa litaba za babancha, ili yena kansela wa toloponyana ya Bukalo, Charles Siyauya sunda ye felile, yo u taluswa kuli u konile kuongaonga mukopano mwa hali a babancha ba litongoko, ka kuba fitisa fa kuikolwisisa kuli likezo zabona nelitulile mulao, ka cwalo neli kwa butokwa kuli baikupele maiswalelo kuli kufumanehe tatalulo. Ka nako ya kunyatela tumelelano, Siyauya kakusasinya nako atalusa kuli, a yo kwa mukunji wa katengo ka Lwa Yaha, kono naboni butokwa bwa kukaupa, sina hali muyahi wa naha. Tumelelano ye nyatezwi ki muňoli yo muhulu wa tolopo Nawa ni muinasipula wa katengo ka Lwa Yaha Leonard Saboi, katengo kaitamile luchi ku fa likalulo za mayahelo ze sikiti ze sikabakanya hande. Lisebelezo za tolopo litalatelela kasamulaho, ka kuya ka tumelelano. Tolopo ya Katima i fa mbamba kulekisa kapa kuchinchana libaka ni mutu yomumwi wa bulalu ni kuli pili kusika yahiwa kale, kuswanela kuikopanya ni katengo ka tolopo ili kuli kulatelelwe milao ya tolopo ni litokwahalo. Katengo a kasikatalusa sibaka kafoo libaka zeo lifumaneha teni, kono katalusize feela kuli i taba kwa sibaka sisili. Taelo ya khuta yenefilwe haina kuba ni kolo ku babancha haiba inge ba latelela tumelelano ye lumelelanwi. Babancha ba neba laezwi kutunuka fa mibu yene baikungezi Upa wa Macaravan ne ba taluselizwe kuli, mubu wa mayahelo u tabe u bakanyizwe mwa likweli ze talu kuzwa ka 1 Sikulu kuya ka la 1 Muimunene 2015. Kacwalo wa babancha, mueteleli mwa sililo sa ndwa ya mubu, Job Amupanda wa mulelo wa kutalima hande za buino (Affirmative repositioning) u sulile sitatimende fa likangambolo za mazimumwangala ka kutalusa kuli, tumelelano ye nyatezwi ki tulo yetuna ahulu kuba bancha. “Tumelelano ye, ki sisupo sa pili kwa tulo ya babancha mwa ndwa ya mubu. Sepo ya Thomas Sankara ka kuetelela siundwanyambe mwa ndwa ya litaba za naha i tumukile mwa kwinano. Tumelelano ye i yemela buniti bwakuli kwa konahala ni kuli kuswanela kuezahala,”ki kamo sibaleha sitatimende sesisulilwe ki Amupanda.
New Era Reporter
2015-07-13 11:06:26 3 years ago

Be the first to post a comment...