• November 19th, 2018
Login / Register

Kukwaluzwi kupangiwa kwa masenke mwa Katima


Katima Mulilo Palo ya babancha ba mashumi a mabeli ba fumani misebezi kwa muyaho o panga masenke wo neukwaluzwi simubuso la Bufaifi ki Mayor wa Katima Mulilo, Charles Matengu. Matengu u talusize kuli pisinisi i tile ka nako yeswanela yeo Katima Mulilo inze i hula kwa kalulo ya miyaho ni kutokwa misebezi sihulu kalulo ya babancha. “Luamuhela mifuta ya lipulukelo ze cwana. Ni taluselizwe kuli pisinisi ye ita kenya misebezi batu ba mashumi a mabeli. Seo sitalusa kuli, babanca baluna ba mashumi a mabeli kikale ba zwiswa mwa makululu, sina tolopo ya luna haitalimani ni kutokwa misebezi. Lusepa kuli palo ya babeleki i tabe i chimbukile pisinisi hanze i hula,” kwa talusa Matengu. U ekelize kutalusa kuli, kupangiwa kwa masenke mwa tolopo kuta kutiseza liteko za masenke mwamulaho kwa bayahi. “Bayahi baluna ba taimuluha sina masenke a teko yefafasi ni mayemo sakata satafumaneha mwa tolopo,” kwa talusa Matengu. Muyaho u yahilwe wiko ya tolopo ya Katima Mulilo, mi ki mufuta wa makalelo o ikemezi mwa tolopo, o panga masenke a kuyahisa, a mifuta-futa, a mibalabala ni lisipi za kupangisa lituwa. U luwilwe ki wa lipulukelo wa China, Guo Yunhai wa lipulukelo za ba ABC.
New Era Reporter
2015-07-13 11:05:13 3 years ago

Be the first to post a comment...