• November 16th, 2018
Login / Register

Mukadi kavamukwaterere kononkondo morukanda rwaNdama


RUNDU Mukadi gonomvhura 41, kavamutjilisire asi ngano tavamudipaga makura yiyo kavamukwaterere kononkondo vamurare morukanda rwaNdama moRundu mosikondo vike. Vantu vahana divilisa kavagwene mukadi ogu age kuna kugenda morukanda RwaNdama momapeu ponovili dokusika ko02h00 mongurangura zomasiku makura yiyo kavamutjilisire asi tavamudipaga kumwe nokumurara. Mukadi ogu kakapatwilire erapoto lyokukwatera kononkondo kosasiyona zovaporosi. Mugazarerwa ogu ana kara asi simpe kapi vana mugwana kapi ana kara asi ana divikwa komukadi ogu kavakwetarere kononkondo. Morwa kapi ana kumudiva siruwo oso kayihorokere ako mundema nokudivasi asi yilye mwene ogo kamukwete. Muuyungilipo vaporosi momukunda gwaKavango goupumezuva, Chief Inspector Chrispin Mubebo, moRundu kayinkondopekere asi yousili mukadi ogo ana kapaturura mbapira asi vakwamakwame sitodi oso. Ose nose ngesi kuna kukonakona sihorokwa oso. Nsene asi kweli ogu ana karako nonombudi dina kutwaredera kerapoto eli, ndi nkenye eyi twakukanderere tupa nombudi dangoso yipo oso tuyirugane. Mokuruganena kumwe novaporosi, kuvhura nye tukare nonkarapamwe zina kara nawa, vakadi novanona vahakara asi kuna kumona kanyando melikwamo lyangesi. Yimo ana kutanta Mubebo. Sihorokwa simwe kasihorokerere korukanda henarooro rwaNdama, momapeu pombaha avatumbura asi Nangombe bar, mukadi ogu ana kara asi nomvhura kapi dina divikwa, mukadi kavamuremekere ana kara nye ngesi nosironda omu kamuremekere mugara ogu vana kugazarera urema womukadi ogu. Sihorokwa esi kasihorokere naso ponovili 02h00 monongura. Kuna kumoneka asi mugara ogu vana kuyigazarera katoonene mukadi makura konyima tamutu nekende kokowoko kwedi korulyo. Mutodi ogu simpe kapi vana mukwata Mubebo simpe katente asi yousili sihorokwa sangoso kasihorokere. Ekona kono lyovaporosi koyihorokwa nayinye eyi yivali kuna kutwima vagwana yitodi eyi yina kuzonagura mukunda.
New Era Reporter
2015-08-06 10:46:48 3 years ago

Be the first to post a comment...