• November 20th, 2018
Login / Register

Malena ba Zambezi ba palezwi kulwanisa saluluti sa mushobo


Katima Mulilo Muzamaisi wa sikiliti za Zambezi, Lawrence Sampofu u fitisize matomola pilu, kakutalusa kuli nihaike kuli nabupile katengo ka ngambolo ya malena mwa 2012 kulika kukopanya likuta za sizo zene mwa sikiliti, kukuyula ketululo ya mushobo, kono saluluti sinze sizwelapili. Malena ba lizo kuzwelela kuta ya sizo ya Mashi, (mulena Joseph Tembwe Mayuni), wa Mayeyi (mulena Borniface Shufu), Mafwe (mulena George Simasiku Mamili), ni wa Masubia (mulena Kisco Maiba Liswani 111) babupa katengo ka ngambolo ya malena mwa upa wa sikiliti sa Zambezi. Sampofu u nyazize bufokoli bwabona kupalelwa kufelisa taba ya saluluti sa mushobo yezwelapili mwa Zambezi, na talusa zeo fapata a malena babamwi mwa nako ya poto ya mueteleli wa naha, mwa sikiliti sa Zambezi, ye netatekile la Bulalu kuisa la Bune. Muzamaisi wa sikiliti u amile fakuli, litoyo ze, lizwelela fa litaba za mubu zepala kutatululwa. Kusana ni libaka za kaulakani kuamana ni taba ya mubu, kacwalo za totonisa. Mubu kisika sa butokwa, haiba u sebeliswa katokomelo u tisa zwelopili, kono haiba u sasebeliswi katokomelo wa lukauhanya,” a talusa. U lumela kuli kukaupana kwaputako kokungelezi mishobo kaufela kukona kutisa miselo sakata: “kulatelela mulao wa mubu, ni likaupano kuzwelela kwa katengo kaza mubu ni likuta za sizo, sina haili bazamaisi ba mubu, tatululo sakata ya kona kufumaneha.” Sampofu u talusize kuli malena kaufela ba bane, nebaswalisani kwa kubupa katengo ka lingambolo za malena nako yekatomwa, kono kikale katunukwa bakeni sa kangisano ni kutokwa sepano kokuzwela-pili. Mulelo wa kubupa katengo ka makopanelo a malena, neli kutisa malena baluna ba batompeha hamoho kuli banoikambota, kulelisana hamoho ni kukopanya sichaba sabona hamoho, kono saluluti sa mushobo sikwapata mwa sikiliti. Kwa makalelo malena kaufela neba tabela mulelo o munde o,” kwa talusa Sampofu. A zwelapili kutalusa kuli, bakeni sa saluluti sa mushobo ni mihupulo ya busatani, hana sepo yakuli u takona kukopanya sikiliti sesiabani. “Seni kupa fela ki kuli malena baluna ba batompeha ba hatelane ni kuambolisana. Ni talimezi kubona kuli babe ni mikopano, kuambola kwa sichaba sabona ni kuambuka saluluti sa mushobo, butuku bwa busatani mwa sikiliti. Haluna kukatala kubukeleza kozo ni buiketo,” kwa sepisa Sampofu. Sikiliti sa Zambezi sizibahala kalitaba za ndwa ya mushobo ka za mubu kuzwelela kwa mulaho, sihulu mwahali a Masubia ni Mafwe. Sibaka sesilwanelwa ki sa Sikanjabuka Upa wa sikiliti sa Zambezi, kafo maneku a mishobo yemibeli a talusa kuli ana ni kamaiso kusona. Ka mulelo wa kubata kukaupa ndwa ya mushobo ki kafo Sampofu na tile ni mulelo wa kubupa katengo ka lingabolo za malena mwa 2012, ka kangelezi palo ya manduna babalikani, ni babeleki kuzwelela ofisi ya sikiliti ni ofisi ya katengo katolopo, baelezi ba mulao ni makwambuyu babamwi cwalo. Mulelo-tuna wa katengo, ki susuwezo ya kuikambota, kufumana tatululo mwa likani za mubu ni kukopanya mishobo kaufela ya sikiliti sa Zambezi.
New Era Reporter
2015-08-10 11:29:50 3 years ago

Be the first to post a comment...