• November 14th, 2018
Login / Register

Kwenani u nunekwa ka kukopanya mishobo


Katima Mulilo Muongaongi wa SWAPO wa silalanda sa Katima ya kwande (Katima Rural Constituency) ya kutiselizwe fa sipula sa hae, Jerome Kwenani u chilaukiswa kakutimisa ndwa ya meto a mafubelu mwahali a limembala za kopano ya SWAPO mwa silalanda sani. Mwa 2012 haketwa lwa makalelo kuba muongaongi wa Swapo, ketululano ya kuikunga ka musho neambalakani ahulu, kuli mane numwana mwa kopano ya SWAPO ya filwe kamaiso ya sikiliti sa Zambezi, na lumezwi kwateni ku yobona kwa kezahalo ya liketisa za 2012. Litaba za mufuta wa ze lichinchize kuzwa Kwenani a nga mushukwe wa kamaiso, seo sitisize kuli a ketiwe lwa bubeli kala 18 Sikulu. Muina-sipula mwa kalulo ya liketisa mwa SWAPO, John Likando ya boni kuli Kwenani u kutisezwa fa sipula sa hae, u talusize kuli, kutalimana ka mabifi kulilimanisizwe ni kuli Kwenani pina ya hae neli ya kutisano ya lipilu, sihulu mwa kani ya Mafwe ni Masubia ka taba ya kuli ki mani ya kazamaisa silalanda. Likando u talusize kuli, Kwenani u sebelize a sakatali ki kafo limembala za SWAPO maneku a mishobo kaufela bakonile kumuketa ka palo ye pahami. “Liketisa a lisikaba ni kauhano ya mushobo. Sichaba simuketile ka kutalima misebelezo ya hae. Kuipapata kwa hae neli kwa kusikatela fa taba ya kutisano ya lipilu. A mukatalima kwa sibupeho sa kamaiso ya silalanda mutafumana kuli palo mwahali a mishobo ya zamaelela hamoho cwalo ni palo ya mwahali a basali ni banna,”kwa talusa Likando. Kuamana ni maikuto, Kwenani u ize, na susuwelizwe kuipapata hape ni kuli nafumani kuli kihande kuli a zwele-pili kutisa kopano hamoho mwa silalanda. “Neni susuwelizwe kuyema mwa kalulo ya bubeli kuzwelapili mwa buitamo bwa kubupa swalisano mwa silalanda. Mwa nako yaka ya buongaongi neni kutaza taba ya kutisano ya lipilu ni kuteleza kwa litongoko za limembala mwa likalulo kaufela za silalanda. Nenitalima mutu ni mutu ka buntu kusina ketululo,”kwa talusa Kwenani. Kakuya ka Kwenani, pulelo ya kuli ‘akuna ya swanela kusiyala kwa mulaho’ i konile kusebeza kwa lineku laka sina mikwangalakanyi ya mushobo haikonile kutimiwa. “Lutiiselize mulelo wa kusasialela mwa likwata kaufela za kopano kusina kutalima mushobo. Muongaongi u simuluha kwa Upa kamo sibuwabui yena ki kwa Wiko ka kutatamana. Mukwa o cwalo neusiyo lusali kusimwa kwa talusa ya tompeha yo u huluzi mwa misebezi ya muso. Mikopano ya sichaba mwa silalanda nenze i shimbululelwa kwapata hanatanata mwa 2012, bakeni sa litaba za mushobo zenelitimbile-milala ni kuitwaniseza lipula mwahali a mishobo. Likalulo za silalanda sa Katima Iiwela mwa likuta zepeli za Mafwe ni Masubia. Kwa mulaho kani yeneli kwateni mwa hali a mishobo ye mibeli ili mwahala kopano, neli ya kubupa mitai-mitai, kuli babamwi nebafumana kuli bapahamezwi ki babamwi kwa pata. Mwanako yani mapokola nebabiziwanga kuyo kaupa kani .
New Era Reporter
2015-08-17 12:02:08 3 years ago

Be the first to post a comment...