• November 13th, 2018
Login / Register

ǂHarugu ǁgauǂuis ge !auga!hūsi ­ǁgauǂui-aona ǂgae hâ


  Nē kurib di Kurikorobe ra hâ ǂHarugu ǁGauǂuis ge 35 !auga!hūsi ǁgauǂui-aon xa nî ǁhao!nâhe, !kharaga !harigu ai nî ǁhaose ǀonǂgais ai; ǁ­gau!nâs, !hao!nāsi aib ai, ǀō-aisa om!nāxūn tsî sâi!nā-oms xūn tsîna. Nē ǂharugu ǁgauǂuis hîa 21 Aoǁkhumuǁkhâb dis ai ge tsoatsoa tsî 29 kōse nî !khoes ge, ǁgauǂui-aon Suid Afrikab, Kenyab, Zimbabweb, Tanzaniab, Chinab, Japani, Indonesiab, Egipteb tsî Botswanab dina nî ūhâ. !Auga!hūsi ǁgauǂui-aon nēn ge ǁnāpa nî ǁhaose i 440 ǁgauǂui-aon di !â. Nausas ge !ā!nāsi ǀawemā!nansa 500 ǂganamsende turaxa ǁgauǂui-aona xu a !khō!oa, xawen ge ­ǁîna a mî­ǁguis ge taniǁkhāsib nē ǁgauǂui!khaib diban !nao!nā tidesa tsîn ge sapiǂui!nâde ǁguisa ǂgaoǀkhādi !oagu dī tsî 440 ai a māsa. ǂOago kurib 2014 ǁgauǂuis tawas gw ǀawemā!nansa 445 ­gauǂui-aona ge ūhâ i tsî ge mûǂan !khaib ge !nao!nāsa isa tsîs ge nēsa a !aromasa ǀnî ǁgauǂui-aon auton di mā!khaib !nâ soana ge māhe hâ isa. Erastus, Uutonib, ǂHaitsi ǂHarugudi Mâisab ǁnā ǀawemā!nans dib ge ge mî, ǁîn ǁkhawa nē kuri ǁkhā !nubusiba ǀgamǁgui!gâ tidesa tsî ǂâuhâ !gôab 440 dib ai ge māsa. ǀAwemā!nans di ǁkhoreb tsî ǂgom!gâb ge nē kurib !nân ǂoago kurib di sari-aon !gôaba nî ǁgoeǂamsa. ǂOago kurib di sari-aon !gôab ge 110 000 khoena ge ǂgae hâ i. “Sida ge ǁnā 110 000 sari-aon !gôaba nē kurib di ǁgauǂuis !aroma ra !nāǂam ǂgao,” tib ge Uutoniba ge mî.   ǁGauǂuis ge ǀnai ǂhanusise ge ǂanǂanhe ­nāpas ge !ā!khōmaisa 25 ǂKhoesaob 2015 dis ai hâ i mariǀhaoǀhaos ǂûǁares tawa. Nē ǂûǁares tawas ge N$1.2 miljunsa ge ǀhaoǀhaohe nē ǁgauǂuis di marisi ǂkhâ!nâs ase. Nē kurib !aromas ge MTCsa ǁîs ǂhanusise a ǂan!gâsa marisihuib mā-aos ase nî hâ, ǁnāpas ge N$472 500 nî māse a mîmai tsî ǁnā marisa xu ǀnai N$262 500 25 ǂKhoesaob dis ai ge hâ i marisi ǀhaoǀhaos ǂûǁares tawa a māse tsî !gau ra N$210 000 ǁnātikō marisi ǁkhāsib xūn !nâ-ū a māse. MTCs ge 2005ǁî kuriba xu ǂhanusi marisi ǂkhâ!nâ-aos ase nē ǁgauǂuisa tani hâ. Standard Banks tsî FNB Namibias hâra ge dana ǂkhâ!nâ-aon !âba ra dīǂui. Nē ǁgauǂuis ge ǂhanusise Ministeri, ǂHarugub tsî ǂKhari-tsî-ǁAegub ǀNōb ǂHarugub (SME) Omkhâisens dib, Immanuel Ngatjizekob xa nî māǂgābahe.  
New Era Reporter
2015-09-01 11:14:48 3 years ago

Be the first to post a comment...