• November 13th, 2018
Login / Register

ǀAeǁgams !Ā!khōmais ge !hūdi !aroma xoamâisens !gûǀgauba ra !gā!gā


ǀAeǁgams !Nurin hîa ge ǂhôaǂkhanigu !nâ hâ in khoena xoamâisens ǁnanai!hūde hōs dis !aroman ais ge ǀAeǁgams !Ā!khōmaisa ge mî, ǁîs ge !nona tsēde wekheb !nâ xoamâisendi !aroma a ǂnûiǂuisa. Nē xoamâisendi ge ǀAeǁgams !Ā!khōmais di Katuturas ǀHûhâsib !Oaba Senters tawa Denstaxtsēdi, Wunstaxtsēdi tsî Donertaxtsēdi ai, ǁgoagas ǁkhaisa (8) irsa xu !khare disiǀgamǀa (11:30) irs kōse nî dīhe. “!Gāsase ǂansa nî ūhâbahe !khais ge, mā tsēs hoas nē xoamâisens tsēdi dis ain ǁîn ǀunigase nî huihese 20 khoena 11:30 ǁ­aeb ai nî ūǂgāhesa. !Hausens ǀkhan ge ǁnā 20 khoen khao!gâ ǀnî khoe-e huihe ǁ­khā tide. Nē 20 khoena xoamâis ǀgui (1) irs kōse nî ūse ī xui-ao. Hoa ǂhâbasa khao!hūb tsî ǂans nē ra xoamâisen khoe-i dis komputers ai nî !naohese ī, tsîb nēb tsîna ǁîb !nāsa a kai sîsen amagan ge xoamâi-aona xoamâis ai ǀgui a sîsen ǁoa,” tib ge Joshua Amukugob, ǀAeǁgams !Ā!khōmais di ǂhanusi gowaba-aoba, ǂoa ge wekheb aib ge ūhâ i ǂhanusi māǂui-i !nâ ge mî. Nau ra !gau ǁaeb tsî ǀgam tsēran ge ǀAeǁgams !Ā!khōmais sîsenaona nau ǁguiǂamdi ai ra sîsen. Amukugob ge ge mî, !ā!khōmais ra ǀgapi !gôab di xoamâisende hō!âtsoatsoasa, !gōsase Katuturas Senters tawa, ǂhanub ge ai!â a ǂanǂan, 200 000 ǁanai!hūdeb !hūb a ǂhâbase !oabadi ǀkha nî aiǂhomihe tis khao!gâ. Amukugob ge ǁ­îsa a !gāsa kai !khais ge, nē xoamâisendi mâǁae nî ǀam tsē-e mîmâibasa tama hâ tsî ǁnā ǀgapise go a mîhe !nona tsēdi ai Katuturas Senters tawa wekhekorobe nî dīhesa. “Sida, ge ǁnā-amaga ǀhûhâsib khoena ra ǂanǂan ǂhâbasa tama i hâsa khoen ǂgui !gôagu !nâ nî ǁnāǂamaigu, tamas ka io ǁ­nāpa sī nî ǁomǂkhaisa xoamâisens !aroma. Nē xoamâisens ge ǀame ūhâ tama i, mātsēs a ǀuniga tsē ti mîsa tama i tsî ǁnā-amaga ǂgui !gôab !nâ hāsa ǂhâbasa tama hâ,” tib ge Amukugoba gere ǀgomǀgom!gao. Xoamâisens !aromats ge ǁkhapiǁnâb sa Namibiab ǁgauǁgausenǂkhanis dib, !khō!oas ­ǁgauǁgauǂhaweb (tamas ka io ǀawa!namn xa xoa!gaosa nūs ǂhaweba ǁnān hîa aitsama a ǀhonkhoebasenn !aroma) sats ra N$500sa xu N$8000 kōse ǁkhâkorobe !khō!oas disase. ǀNî khoen ǁkhawa hā ra xoamâisen !khaisan ge ra mû tib ge Amukugoba ge mî, tsî ǁnā khoen ai ǀgaisa ǂgansa gere dī in tā ǁkhawa hā xoamâisen. Hoa khoen hîa ǀnai ge ǂganamsende a dīn hoan komputers ai hâ amaga.
New Era Reporter
2015-09-08 09:56:22 3 years ago

Be the first to post a comment...