• November 20th, 2018
Login / Register

Namibia, Botswana baikambota za mafu a tiswa ki ma BDF


Windhoek Namibia isweli kuikambota ni Botswana kufumana tatululo kwa mafu a kukunupiwa kwa bana ba Namibia ki masole ba Botswana mukulela wa museto. Likolo la litaba za kwande ni sizwale lisulile sitatimende kualabela kwa lipilaelo za bana ba Namibia ba batalusa kuli, muso akuna zeueza kutatulula taba ya mafu a kukunupiwa. Mafu a kukunupiwa anyazizwe ahulu ki babanata mwa Namibia kabupala, bao basina tabo kamukwa wo ma BDF baezeza ba bahupulelwa kuzuma lifolofolo isikamulao. Kuekeza kuba linonge, mubakweli kumueteleli wa University ya Namibia , Professor Lazarus Hangula, na talusize kuli kuzwelapili kwa kubulaiwa kwa bana ba Namibia ki masole ba Botswana kafo Namibia inze ina ni silikani ni Botswana, ka nako ya pono ya kuyema hamoho kwa linaha za mbowela wa Africa (SADC) kinto ye makaza. Ze bilaesize ahulu bana ba Namibia ki mukwa wo muso wa Namibia u bonahalela kutokwa chiseho. Nihakuli-cwalo, sitatimende sesisulilwe ni kunyatelwa ki munoli ya inelezi mwa likolo la litaba za kwande ni sizwale, Ambassador Selma Ashipala- Musayi, si ize, Namibia i patehile kuikambota ni Botswana mwa taba ye. Mubakweli kungambela wa naha yo mwanako yeswana ili likwambuyu wa likolo lalitaba za kwande ni sizwale Netumbo Nandi-Ndaitwa u patehile kuikopanya ni basilikani sa hae mwa naha Botswana. Kamukwa oswana, Namibia i patehile kuikopanya ni muso wa Botswana kanzila ya sindumeleti kamayemo a kufumana tatululo, kukona kufelisa likezahalo zeswana,”kwa talusa Ashipala- Musayi. Sitatimende sifile lisepiso kakutalusa kuli, sina akuna ni silikani sakata mwahali a linaha zepeli, mafu a bana ba Namibia mwa mazoho a ma BDF naswanela kutibelwa. “Kakutalima sizwale sakata sa litaba za naha sesili mwahali a linaha zepeli ni mipilelo ya lizo, luna ni sepo ya kuli, tatululo i tabe ifumanehile kukona kufelisa mafu a bana ba Namibia babasina milatu,”kamo sitatimende sa Ashipala – Musayi sibalehela teni. “Linaha zepeli lina ni kani ya museto yezwelela fa lioli zetomahani ni sibaka sesifumile ahulu limunanu sa Chobe National Park. Mwa silimo sa 2012, silikani sa linaha zepeli mbichana fela nesesisampukile kuzwelela fa mafu a bana ba Namibia ba babeli, baneba akalezwa ki ma BDF ka kuzuma isi kamulao kwa Nakabolelwa, sibaka se sifumaneha mukulela wa museto wa linaha zepeli. Cwanunu mwa silimo sa unumwaha mwa Kandao bana ba Namibia ba babeli neba kunupilwe ni kubulaiwa ki ma BDF mabapa ni Kongola. Ya etelezi katengo ka babancha mwa sikiliti sa Zambezi John Ntemwa na kile a talusa kuli bana ba Namibia ba palo yefita fa mashumi a malalu kibasebabulailwe ki ma BDF. Bunata bwa bana ba Namibia bana ni mihupulo yakuli masole ba Botswana ba mwa mbombolelwa, mi babuzize mukwa wo batalima kaona taba ya baba akalezwa kuzuma isi kamulao. Ma BDF bakonile kuikemela kakutalusa kuli ki mihato ya kutibela kuekezeha kwa kuzuma kwa lifolofolo za bona. Chobe National Park i luwile ahulu litou, ki munzi wa lifolofolo ze mianda-nda za mifutafuta mi i mabapa ni minzi ya Namibia mukulela wa Chobe. Bunata bwa bolyaminzi mukulela wa museto baitingile fa nuka ya makopanelo ka zabupilo bwa bona bwa kamita.
New Era Reporter
2015-09-14 09:57:11 3 years ago

Be the first to post a comment...