• November 16th, 2018
Login / Register

Wa lilimo ze 21 na tamilwe ka kuteyulula ndalamiti


Omuthia Munna wa lilimo ze 21 za kupepwa kuzwelela mwa sikiliti sa Oshikoto na longilwe mwasitokisi ka kukulubelwa kuli na teyuluzi ndalamiti ni lifanu zemwi kwa munzi wa hae wa Okangororosa mabapa ni Omuthia biki yefelile. Ba sipokola sa sikiliti sa Oshikoto ba patuluzi kuli Abraham Kanduwa na lindekile lindalamiti zenata fa mulilo ni zemwi zekona kutunya biki yefelile ni kupundumuka kuipata kwa kota yeli mabapa inze a buha nako yeo tutwa twa mulilo ha tutunya. Kanduba naizo kungushula tutwa twa mulilo kwa munzi wa Onamayoka mwa sikiliti sesiswana kwa makalelo a kweli mi a hupula kuli a tuteyulule kusupeza sichaba kuli a ki wa kubapalela. Sikwata sesibona za tutwa twamulilo neba lemusizwe kaputako kuzwa fela fa kezahalo ki sichaba sa munzi wa Okangororosa kafo mulumo o mutuna neutwahezi teni. Lindalamiti zebihilwe kuli na teyuluzi ki zecwale ka lindalamiti ze ne za buima bo bueza 20 mm, ilimwi yebizwa motor rocket ye eza 60 mm ni ze peli za buima bobueza 90 mm, kaufela lipangilwe mwa naha ya Mbowela wa Africa. Ya akalezwa naitumelezi kwa mapokola kuli, na beile lindalamiti fa mulilo ni kupundumuka lubilo loluziyelize kuyoipata fa likota zeli mabapa ni kufa meto sicho za ona tutwa twamulilo hanze tutunya. Habuziwa ki mapokola kuli, mane waziba kuli likezo za naeza za sabisa. Kanduba u talusize kuli wa ziba, kono naikutwile hande lindalamiti ane lipazuhile mwa mulilo. Hape naitumelezi kuli kuzwa teni u ikutwa kuba ni butata bwa kusa utwela fakaufi. “Na ziba kuli nina butata bwa kusa utwa hande kuzwelela fa kutunya kwa ndalamiti, a itumelela. U talusize kuli nafumani lindalamiti mwa musima wa nayepa kwa hae ko usebeza teni kabuimutongo. A felizwe kubuzakiwa ki mapokola, na lukuluzwi ni kufiwa mamela ni kutalusezwa kutokolomoha kubapalisa lindalamiti ze sikapazuha, kapa kuteyululwa kale, seo sibeya bupilo bwa hae ni bwa babamwi mwa likayamana. Mapokola bakutezi muhuwo wa bona kwa sichaba kuambuka kuswala lindalamiti zesikapazuha kale, kono kubiha ndalamiti kaufela yefumaneha mwa libaka zabona kutibela likolofalo kapa mafu. Sina haneli sibaka konekukolota ndwa, sikiliti sa Oshikoto si ambalakani lindalamiti ni lifanu zemwi za tutwa twa mulilo.
New Era Reporter
2015-09-14 09:57:45 3 years ago

Be the first to post a comment...