• November 17th, 2018
Login / Register

ǀHaiǁuib (TB) ǀae-aon ge soǀôana ǂnaoǂnûi-aihes !aroma ra ǀû


ǀAeǁgams ǀNî ǀae-aon ǀhaiǁuib ǀae!khōs !naka hân ge soǀôana āsa ra ǀû TBs ǀkha mîhe tamas ka ion ǁaraǂuisase ra tsâkaihe amaga. Pendukas tawa TBs ǀae-aona ǁgâudi tawa sī ra kō!gâ sîsenaon di mûǂamaos, ge ǂoago wekheb Wunstaxtsēs ai ge mî ǀnî ǀae-aon TBs di pelna sī ūǁnâ mîsa ǁaegu ai tsî āsa ra ǁnā!gâsa, ǀhaiǁuib HIVs tsî Aids ǀkha ra !gaeǁarehe xui-ao. ǀKhomas ǀKharib ge Ministris ǂUrusib dis !gôakhâigu ra ǁgausa !oa ǁaupexa 1330 TB ǀae-aona ūhâ. “Khoen ge ǁnaetisase TBsa ūhâ khoen ǀkha !gae­ǁarehe ǂgao tama ra ī tsî ǁîn ga ǀae-aon ase ǀaeb xa a mîba da o ra ǂhara ni. ǀAe-ao-i ga satsa amaba mîba o-i ge ǁ­î-e ǂkhâ!nâsa ra ôa ǂharahes ose,” tis ge Amakalis Pendukasa ra ǂnûǁkhaebasa gere mî. Amakalis ge ǂurusib hōhō!âs ǁâudīb hîas ge Ministris ǂUrusib disa ǂoago wekheb ai ūhâ ib tawa gere !hoa. ǁÎs gere !aruǀî mîs ge ǀAeǁgams !nâ di khoese !khaide hâsa TB ǀae-aon ra tsēkorope ǂgaoǂgao!nâhe tsî mûǂams !naka soǀôana ā!gaode. A makalis ge New Eraba ge mîba, ǀAeǁgams !nâ hâ TB ǀae-aon di !nāsa !âb ra ǂnaumâidi !nâ hâsa, !gōsase Tobias Hainyekob tsî Moses ǁGaroeb ǁHûi!nâǂharira !nâ. “!Ā!khōmâis xa noxopa omkhâihe tsî ǂgaoǀkhāsa !oabade māhe tama ǁan!khaigu ge tsēkorope ra ǀarosen. ǁKhātin ge nēti ra omhe ǁanai!khaina mûǂuidaon tsîna ūhâ tama hâ tsî-i ǀgui khoe-e ǀhaiǁuiba nî ūhâs kara ob ge ǀgaisa īǁkhāsiba hâ naun tsîn a ǂhīhe ǁkhās diba. Nēti ī ǂnaumâidi huka mûǂuidaode ūhâ tama hâ tsîb ǁnās ǀkha !anu ǂoaba ǂgâxa tama ra ī, os ge nē xoxoros TBs disa ǀae-ao-i ga ǁuio, o naun ǁga a !kharu ǁkhā,” tis ge ge mî. ǀAe-aon ge kaise nî !ûisen tsî īǁkhā i as kōse hân ra !khaiga !anuse ūhâ tsî īǁkhāsib !nâ ga hâna ǀgui mûǂuidaos ka xawe nî ǂgā. Amakalis ge gere mî, kaise i a ǂhâbasa !khaisa !anusiba tsî ǁkhāti am!nâsa !khōǂgansa ǁuits nîs karao.
New Era Reporter
2015-09-15 10:26:14 3 years ago

Be the first to post a comment...