• November 21st, 2018
Login / Register

Nye sili evava lyombunga ezi zovadinkantu nalisikama


Mbunga politika zaSWAPO, politiburo kazitulire paveta asi Veikko Nekundi akare hamutjanga gombunga zina gokukwateramo. Ano ava vamwe kuna parapo asi gwawo ogu vana kugazara nakara asi gokukwateramo kuna kara Eddie Kafita mevango lyoolyo kavapere Nekundi. Nangolo Mbumba, hamutjangaNTONI gombunga zaSWAPO, katente asi mbunga zendi zina tura moyirugana Veikko, ogu mbunga zendi zovadinkantu kazitulire asi yige nakwateramo. Age hena gahepa kuzigida epongo lyokomitiye zontjimantjima zevava lyovadinbkantu gahana kupita mazuva 21. Mbunga zovadinkantu kazikere momukaro dona kutunda tupu apa mukurona gwawo Dr. Elijah Ngurare vamutjida mombunga zaSWAPO. Ano sinzi nye sovampitisili vazo wokusika ko 11 awo kuna parapo asi Kafita gahepa kukara asi yige ana kukwateramo. Nekundi ogu gakere asi munona gwaNgurare kapi gakara nomakwatesoko kokomitiye zepekuru zegendeso, ezi zahagekesere Nekundi. Ano nye, cc, ezi zakara asi yizo zakahurako, mokutura matokoro, kazitulire nye Nekundi paveta mevango lina. Nekundi katente asi nompitisili dovadinkantu tadihingire nayina kumwe nokuturapo ezuva lyosigongi sokomitiye zontjima ntjima.Ame kuna kuhundira vaNEC navenye asi twahepa kufumadeka magendeso yipo turuganeneni kumwe. Anon ye sinzi sava vana kara asi gwawo Kafita, kapi vana kuyihafera oyo, nampili ngomu asi mbunga zaSWAPO zakahurako zina tambura nokutura Nekundi mosirugana. Awo vamwe simpe kuna kutanta asi Kafita yige ana kara mukwatelimo gopaveta. Ntazimwe zowo vana kara asi kapi vana hara Nekundi, kapi vana kukwatwesako etokoro olyo, asi Nekundi akare asi yige nye ana gusa evango lyaNgurare. Awo kuna kara Kafita mwene, Ramona Hidileko, Paulus Mbangu, Imms Nashinge, Josephat Hiwana, Siola Ikela ntani Menthel Links. Mbangu ogu ana kara asi hamutjanga goyirugana, katente asi sigongi oso kavakere naso vana kutumbura asi sontjimantjima hawe owo udano tupu, ntani kapi sina kara paveta. Epongo olyo kalikere asi vantu kavavadamagwire tupu kapisi moomu ayikara asi mberewa zahepa kufutira vantu owo, nampili wowo kavawizireko kapi kavagwene yimaliva yawo yomomalimba. Ugendero ndi asi mararo kavayifutire vamwe ava vakara asi nawo mokomitiye ezi vakara. Eyi yelike nare kuna kutanta asi koyili yina pilire kuwapa, oso kapi kasikere asi sigongi saSWAPO Party Youth League. Mousili mbunga zaSWAPO zovadinkantu kapi kaziruganesre nampili epeni lyongandi. Ano epongo nye olyo alyo kalipere nye Nekundi ngomuntu ana kukwateramo asi gahepa kuzigida epongo lyo CC, ndi asi pomuhowo NEC ntani CC, mokatji komazuva 21. Ano nsene asi NEC kapi vana kuwiza Nekundi gahepa kuzigida nye epongo lyo CC, mosiruwo sooso.Mbumba age kahundilire vadinkantu asi vahepa kugusapo udigu wawo ou yipo nawo vatameke kugavako kuwoko kekuliko lyombunga politika.Sivike kasipwire Neville Itope kava muhorowere asi gahepa kugusa evango lyokugava nombudi lyevava lyovadinkantu vaSWAPO. Mbangu age kapi kayipulire asi vadunkantu ava kuna kuruganesa ediveta lyomo 2002, vahana kuruganesa lyomo 2012, eli vawapukurura. Mbumba katente asi mbunga zovadinkantu kuna kuruganesa ediveta lyomo 2002, nbampili ngomu asi matokoro gamwe kwagatura kukwama ediveta eli varundurura.
New Era Reporter
2015-10-01 10:12:19 3 years ago

Be the first to post a comment...