• November 21st, 2018
Login / Register

Baba tapisizwe mwa muzeko wa kupuma sikiliti baelelizwe kuipeleka - Mamili


Chinchimane Mulena wa musho wa mafwe George Mamili Simasiku u kupile ba 35 babalukuluhile mwa tolongo kakutapiswa mwakusupiwa kubata kupuma sikiliti sa Zambezi kuli ba ambuke kuba ni ndembelela mwalipilu kono basikuluhele kwa misebezi ye kananula sifumu sa naha. Mamili u ize, mikwa kaufela ya kunyefula zwelopili mwahali a ba 35 kukona kukutiseza zwelopili mwa mulaho. Mamili yo buňata bwa sichaba sahae sibupa palotuna mwa muzeko wa nako yetelele, mwa taba ya kubata kukaula sikiliti sa Caprivi kwa naha Namibia mwa silimo sa 1999, na fitisize kupo yeo kwa mukiti wa Lusata la Sunda kwa Chinchimane. Mamili u ize, kuta ya habo i tapateha kulika kufa lituso zekonahala kuba balukuluhile mwatolongo kubakopanya mwahali a bana ba Namibia. “Ku babalukuluhile mwa tolongo, ba basikafumanehelwa milatu, ni mikupa kuli muzwakane mwahali a bana ba Namibia, mubonahale kuba mwa mabasi a mina. Mumamele kuli, akuna bunyemi bobukona kutatulula taba niyekana. Khuta ye, italika kubona kuli i falituso mwekonela kuli mukutele mwahali a mabasi amina. Ki taba ye bilaeza kuli kungilwe lilimo ze 16 musika tapiswa kale mwataba ye, musinyehezwi nako yetelele yeneswanela kuli mulele za bupilo bwa mina ni mabasi amina cwalo. Namikupa nili, musebelise nako ye, kuswalisana ni babamwi kuiponda mwa lizwelopili za sifumu sanaha kufitela kuiponda mwa milelo yesina likamba. Mamili hape u fitisize buitumelo kamo muso u ngolangiselize taba kakutalusa kuli, kubonahala kuli litiyeho nelitisizwe kibuima bwataba. “Ni fitisa buitumelo kamo muso u zamaiselize taba kamulao, ni haike ki katiyeho kono mwendi ki mukwa wa simbilinganyi sataba. Ki sisupo sesibonisizwe kwa Namibia mane ni lifasi mubu kuli mutu a hapelelizwe taba kapa kuiponda mwa taba ya bubangongi mwa Namibia, Khuta i ta ulunguta kubatisisa mafosisa ni kuatula taba ka mulao mokuswanehelela,”kwa talusa Mamili. U kupile bale babali kwa Dukwe, mwa Botswana baneba balehile mwa musunga wa 1999 kuli bakutele kwa hae sina Namibia hailukuluhile ni buiketo. “Amukutele kwa hae pili nako yefilwe ya December 2015 isikakwana kale. Batu babali kwa Dukwe kapa mwatolongo habana kusabiswa a bakutela kwa Namibia naha ya sipepo sa bona. Banebakutile sapili a basikato nyandiswa”. Mueteleli wa sikiliti sa Zambezi niyena u fitisize manzwi a swana, a kuli bale babalukuluhile mwa tolongo baswanelwa kuamuhelwa kamazoho a mabeli kiluna kaufela kuzwakana ni mabasi a bona. “Batu ba, nebasiyo niluna lilimo ze 16. Lubatuse kukutela mwa sichaba sabona. Lusike lwa basupa minwana. U maňi kueza cwalo haiba Khuta a isikabafumanela mafosisa ni amakana,”a talusa.
New Era Reporter
2015-10-05 09:45:32 3 years ago

Be the first to post a comment...