• November 21st, 2018
Login / Register

ǀGôan !gamegu ge ǀgôana HIVs tsî AIDSa hōs ǁkhōǁkhōsaib !nâ ra mâi – Siokas

Languages
Languages

Rundus Ministers, Surigu ǀGuitikōsib tsî ǀGôana Kō!gâs ministeris dis, Doreen Siokas ge ra mî, ǂkham kurina ūhâ ǀgôana !gameb !nâ ǁgariǂgās ǁ­îna ǁaeb ai!â sorosise ǁgoeǀhaos tsî nēs !nâ-ū īǁkhāsib ǁgoeǀhaos !nâ-ū ra ǂhīguhe ǁōn, aiǁgause HIVs tsî AIDSa hōs dib !nâ ra mâisa. Nēti ī ǁgoeǀhaodi ǁkhāti tare ǀgôade ǁkhōǁkhōsasib ǁaeb ai!â ǀgôahō tsî sorodi âde ǂuruo!nâsib !nâ ra ǂgāsa. Minister Siokas ge nē gowaǂuisensa ǂoago wekheb Mantaxtsēs ai Namibiab ǀGôan Tsēs ais ge Kahenge Beros tawa skolǀgôana gere gowaǀîpa ge dī. Kahenges ge khoese kilometerga aiǂoas ǀkhāb Nkurenkurus dib !nâ ǁgoe, Kavango Huriǂoas ǀKharib !nâ. Nē tsēs ge hoa Namibiab a ǂhabase gere tsēdīhe, “25 Kurigu !khō!gâs Afrikab ǀGôaron Aiǂhanugu tsî ǂHanugu Xoaǁguib: khoraǂui ǀhûǁarebese dītsâde ǀgôan !gamega Namibiab !nâ ǀamǀamsa” ti hâ ǂgaiǂams !naka. “ǁGai xū-i ǀgôan !gamegu di-i ge ǀgôana sorosi ǁgoeǀhaos !nâ hîǀhuruhes, ǁgari!gû-ūhes tsî ǁaeb ai!â sîsen kaihes tsîna. Nē ǂkham ǀgôan !gamegu ge ǁkhōǁkhōsa mâsib surigu ai !gao!gaosa ǂkhawadīb diba,” tis ge ge mî. “ǁNā-amaga, Namibiab ǁanǂgāsabedo hoa !gâi tama sîsenǂuigu ǀgôan !gamegu sada ôana !khōǂgāba hân !nāmab !naka ta ge ra ǂgan ǁgûn, mâba ǁgûn, omegu, !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aon tsî hoa Namibiaǁîn ai, a da ǀû kai nē !gamega mû da karao! ǀÛ, ǀÛ!” Siokas ge !aruǀî ge mî, nēti ī ǁnaetigu ǀgôan !gamegu din sada Namibiab omdi tsî !garo!ādi !nâ sâusase ra ūhâhesa. Nēti ī ǂhanu tama dīǀgaugu Namibiab !nâ ra ai!gûbas ge sada kaise kaikhoena !gôahâ tamas ka iob aore aoba ǀnîkhami ī !harosa tani hâ tsî ǀhûhâsib khoen xa a ǀauhe ǁoase. Siokas ge mîs ge, nē !gamegu ǀgôan ǂhanugu ǁîn ǀgôasisa ǀoasase ǀamas digu ǀguiga !ûǂam tama xawe ǁîn ǂhanub !norasase nau khoen ǀkha hâǁ­ares dib tsîna ra !ûǂamsa. ǀGôan !gamegu ge ǂhanugu ǀgôan digu, aiǁgause ǁgau!nâsa !khō!oas, ǁkhaubahes hîǀhuruhes tsî tsûtsûhes, ǀgôasisa ǁaeb ai!â ǀgamǀkhās !nâ-ū ǀhanahes tsî noxopa ǀnîga ra !ûǂam. “Nē-i a ǀgôa hîa ra kai hâ aob tamas ka io taras di ao tamas ka io tara kai !khais hâ, xawes ǁ­îsa !nāsase a tsûtsûsa !khais ge tareǀgôadi !nāsase nē !gamegu !nâ hâsa,” tis ge ge mî. ǁKhā ǁaxasib tawas ge Siokasa ǂkham ǀgôana ge ǂgan in ǀhubuǀhubusenxūn tsî ǂauxûiba xu ū-oasen, ǁîn ra !aroma ǁkhaubaseno!nâ ǁgoeǀhaode amaga. “Sats ge aitsama nî !gôasen, ǂnīsase tsâ sa soros xa, sa în, ǁgau!nâ-aon tsî kaikhoena !gôa, xawe sa sorosa ǂgurose !ûi!gâ.
New Era Reporter
2015-10-06 09:47:42 3 years ago

Be the first to post a comment...