• November 13th, 2018
Login / Register

Vantu wokusika ko 33 000 kavagwene nondja dorukukutu momukunda gwaMukwe


Konyara vantu wokusika ko 33 000, ava runaguna rukukutu momukunda gwaMukwe, moKavango zoupumezuva ngesi kavatamekere kugwana nondja dorukukutu dina kutunda kepanero. Elikwamo eli kuna kara asi lyokuvatera ava zina gumu nzara unene. Mukunda gwaMukwe kwakara novantu wokupitakana 33000,sinzi sawo kwahuguvara tupu komvhura. Ava nye vatjanga ntani vavatarurura asi kuvhura nye vagwana nondja edi, ngesi kuna kugwana nye sikando sauvali omu vana kugwana 12.5 kg nsako zousura, yindorohwa yonomfi, ntani ekende lyomagadi gokuterekesa. Elikwamo eli lyokugava nondja kwava vana dipumbwa kuna kara nye elikwamo lyankenye kwedi mwankenye mukunda, monomukunda horowero yimo ana kutanta kansela Kristian Kalyangu Muriki gwaMukwe. Nontambo edi kuna kara pavali, koveli vamwe ava vatura asi awo kwava guma nzara momunene ntani koveli nye ava vakara asi awo kapisi kuna vagumu unene. Ava rwaguma unene kwatameka kugwana nondja edi mokwedi kwaPembankuru,ano nye ava vana kara asi kapi zina vagumu unene ntaantani vatameke nawo kugwana dogoro kosiruwo nye vana kungungunyikira asi kuvhura vakazangure muzangu gwawo mvhura ozo. Ano nondja nye edi vatambesera asi dava woruhepo odo dahepa kukara ngoso kwavadina tamba. Yimo ana kutanta Muriki. Ano navenye nye vana kara asi yiwo vagwanenimo uwa momukunda ogu navenye tavagwana. Sivaruro sovantu navenye valitjangesa kapi tuna kara naso ngesi morwa madina ogo kwakara komberewa zonene koRundu. Kuna kara asi nomukunda nadinye domoMukwe, Divundu ntani Omega one, tavagwana nondja edi. Kutunda nye mwaAugust 2015 dogoro mwa October 2015, nonsako dokusika ko 364 137 kwadigavera kwava runa gumu ruteni unene, momukunda gwMukwe. Ano Muriki katente asi wokugavera kuna kugwanekera kumwe noudigu unene momawiza morwa muheke, yipo nye yina kugusira siruwo vakasike komavango nagenye. Ano komukaro nye ogu kavasivanene vantu asi usura ou kapi vauhesa nawa, Muriki katente asi hawe oyo kapisi usili usura ou uwa , vahepa tupu kuuterteka nawa. Age katente asi momukunda gwendi kapi yahorokamo asi nondja vapire kudigavera diwore. Ano nombudi nye edi adi zuvhayka ai nondja edi kudirandesa, age katente asi oyo natameke nare kugava magano kovantu asi yahahoroka hena. Kutunda tupu apa tuna tameke nelikwamo eli hawe kapi tuna kara noyitundwamo nkenye. Mberewa zendi kunakupandura epangero eyi lina tulisapo elikwamo lyokugavera nondja kovantu. Mberewa zaNkuru ministera ezi zina kara asi yizo yinatumbukire yangesi kuna lituramo unene eyi vana kupandura navenye. Nampili ngomu nye vana kugavera nondja ngesi vana farama kuna kara noutjirwe asi nampili vavape vene nondja kuvhura yimuna yawo yikafe konzara. Konyara vaNamibia wokusika ko 400 000, kwavatjanga vagwanenemo uwa wonondja edi dorukukutu.
New Era Reporter
2015-10-22 09:51:53 3 years ago

Be the first to post a comment...