• October 17th, 2018
Login / Register

ǀGapi !gôab doeǂgâxadi ge ǁgâiba ǁgau!nâs huisenūxūn ai ra ǁgui


ǀAeǁgams ǀKhomas ǀkharisi ǁgau!nâs direkteri, Gerard Vriesi ge ra mî, mâ tamase ra ai!gû doeǂgâxadi nau ǀkhariga xu ǀAeǁgams ǁga hâdi buruxa ǁgâiba ra ǁguisa ǁîb !ereamsa tani-ai hâ ǁgau!nâs di huisenūxūn nē direktorats a mā ǁkhān ai. Nēs xa ra !aromaheses ge ǀkhomas ǀkharisi direktoratsa ǁnāti ī mâsib !nâ mâ tama hâ hoa skolǂgâ ǁhāxa ǀgôan hîa ǁgûn ra nē ǀkharib !nâ nē tamas ka io nau sîsenmâsi-i tamas ka io ǀaeb mâsi-i !aroma ǀkhomas ǀkharib ǁga doeǂgâxan dina. ǂGui ǁgûn ge ǀgaisa ǂâiǂhânsendi ǀkha ǀnai ǂnôa ǀgôan ân noxopa !goaxa kurib !aroma !khaina hō tama amaga. Xrat 1s tsî Xrat 8s hâra ge ǀnai ǀoa hâ. Xrat 1s tsî 8s hâra di ǂganamsendi ge 2016 kurib !aroma nē kurib Gamaǀaeb !nâ ge tsoatsoa tsî skolgu ge ge ǂganhe î gu ǁîgu di xoaǂgāde 31 ǂKhoesaob 2015 ai ǀamǀam. ǁKhāti gu ge skolga noxopa a ǁguiǂamhe !khais ge in ǁnāti ī ǁgûn hîa ǂganamsende ge dīna Aoǁkhumuǁkhâb !nâ ǂanǂanhe !nurib ǂganamsens dib ǂnamipe. ǁGûn hîa ge a !gâi!gân di ǁguiǂams ge 15 Taraǁkhumuǁkhâb dis ain skolga ga ǂanǂan hâsa soaden nî ūse ī tamas ka io ū tidesa. Hoa ǀgôan Namibiab !nâ hân soana hō tsî skola nî ǂgâsa ǁawoǁawos !aromas ge ministris ǁgau!nâs disa !kharu ge 20 kurigu !nâ ǂauna !gôab di ǂam skolgu tsî sekondere skolga ǀkhomas ǀkharib !nâ nē direktorats mûǂams ase ge om. Sao ra gu ge sekondere skolga: Highlinni, Hage Geingob, CJ Brandti, ǀKhomasturab tsî Rocky Crest hâga. ǀKhomas ǀgapi skoli, Hochlandi, Acaciab tsî Groot-ǀaub hâgu ge ǀnai mâ omgu, aiǁgause hostelde xu a ǂnuwihese. ǂAmskolgu ge sao raga: Hillsidi, Faith, Havanab, Olof Palmeb, Moses ǁGaroeb, Tobias Hainyekob, Otjomuiseb, Michelle McLeani, Cimbebasiab, Rocky Cresti, Frans Indongob tsî Fidel Castrob hâga. Direkteri ra mîsa !oas ge ǀkhomas ǁgau!nâs direktoratsa nē skolgu di ǂnuwihes ǀkha ge sī!nâ ǂgui ǀgôan soade nî hōsa, xaweb ge nē mâsiba ge ǀkhara kaise ǂgui !gôab di doeǂgâxadi nē ǀkharib !nâ di xa ra !aromahese soadi ai!âb ǁga hoa ǀgôana soana a mā ǁoase. Projek skolgu hîa ǁaerob ǀguiba nî huiǂuise a ǀaweǁguisa tsî direkteri ra ǂgom!gâsa !oa !goaxa ǀgamsa xu haka kurigu !nâ omsa skolgu !nâ nî doeǂgâse ra ǂâi!nâǁguihegu ge sao ra skolgu jardi !nâ mâ: Jan Mohri, Havanab, Moses ǁGaroeb, Tobias Hainyekob tsî Otjomuiseb hâga.
2015-10-27 10:02:05 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...