• November 21st, 2018
Login / Register

ǀGôa!gamegu ge SADC !hūgu !nâ ra ǂapaǂoa


Johannesburgi Afrikab !nakab !hūgu ge ǁîb a ǀgapi !gôab ǀgôa!gamegu diba hoa !hūbaib !nâ hâ, ǁnāpan ǁaupexa 40%gu di ǀgôana ǀnî SADC !hūgu !nâ 18 kurixas ai!â ra !gamese, tis ge Lusakas, Zambiab Dana!ās !nâ ǁanhâ !hūǂhanu ǂnûǁkhaeba-aosa ra mî. ǀGôa!gamesa ra !aroman ge ǀgâsib, surigu ǀguitikō-o!nâsib, !hao!nāsi ǂūsigu tsî ǁawosao!nâsib !gōsase ǁnâusāgudi, !nubusib ǁkhāǁ­khāsens dib tsî !nubusib ǂhanugu sîsenxa kais dib SADC ǁani !hūgu !nâ hâb hân xa !nasase ra !aromahe. Eva Jhalas, Zambiab !hūǂhanu ǂhanugu ǂnûǁkhaeba-aos ge nē tsûsa īsiba gere mâi-ai!â ǁnāpas ge SADC-PF ǀhaos tawa ǁîs ǂansa ǂhôare-aon, xoa-aon tsî parlement ǁ­anin ǀkha gere ǀgoraguse. Nē ǀhaos ge sorosi ǂharugus tsî ôananôagub ǂurusib ǂhanugu xa gere !gû. “Malawib tsî Mozambique hâkha ge ǁnā disi !hūgu hoa !hūbaisise hâgu !nâ ra ǁnā ǀgapi !gôab ǀgôa!games diba ūhâse. Hoa ǀgam !hūkha nēkha !nân ge 50%gu ǀgôana !gamegu !nâ ǀnai 18 kurixan nîs ai!â hâ,” tis ge Jhalasa ǀhaos hîa ge Suid Afrikab !nâ ǁgoe Johannesburgs !nâ hâ is ǁhao-aona ge mî. “ǀGôa!games ge ǀgâsiba ǀariǂuis īǁkhāsiga ra ǀariǂui tsî !hū-i sâuǁkhāsib tsî ǀhûhâsi omkhâisensa ra !hâumâi,” tis ge !aruǀî ge mî. ǁKhātis ge ǁaeb tsî kurin ǁhā tamase ra dīhe ǀgôa!gamesa ûiba ǁkhōǁkhōsasib tsî !aorosasib !nâ mâis !gâi!gâo!nâsiba !khōǂgā hâ. ǀGôadi nēti ǁaeb ai!â ra !gamegu !nâ ­ǁgariǂgāhe di ge ǀgamǀkhā tsî ǀgôahōs ǁkhōǁkhōsasigu !nâ ra mâ. Noxopa hâ !aorosasib ge ǀgôadi nēdi ǀgôahōsa ǁkhaubas peln tsî !khāǁkhaede hōbasens ǂansa ūhâ tama ī ǁkhā tsî mâǁaes a ǀgora!gâ tsē !khais tsîna a ǀū ǁkhā tsî ǂurusiba ǁkhōǁkhōsasib !nâ a mâi ǁkhāsa,” tis ge ge mî. Jhalas ge nēs ai ǀaro tsî ge mî, 15sa xu 19 kurin kōses ǀgôa ǁorab !nâ ǁōsa ǀgôadi !nâ a ǀgaisa !khaisa, !gōsase ǂam-tsî-ǁaegub hōǂgās !hūgu !nâ, WHOs !oagu. ǁÎs ge a mîs ge, SADC !hūgu aiǁgause Namibiab, Zimbabweb, Suid Afrikab tsî Seychelles hâgu ge ǂhanuga a !amǂgāsa ǀgôa!games !oagu, nausa kha Botswanab tsî Zambiab hâkha nēsa noxopa ǂhanuba !ûǂams ase dī tama xawe.
New Era Reporter
2015-11-03 09:53:53 3 years ago

Be the first to post a comment...