• September 24th, 2018
Login / Register

Namibiab ge ǀasa polio !khāǁkhaesa 2016 !nâ nî mâi-ai!â


ǀAeǁgams Hoan xa a !norasase ra !gawaǀîhe polio !khāǁae soǀôa-i ge Namibiab !nâ !goaxa kurib !Hoaǂkhaib !nâ nî sîsenūtsoatsoahe. Nēs ge Namibiab ga nēsis kōseb ǁîsa goro sîsenū !nonaǂgerexa sîsenǂuiba ūhâ am!horos polio soǀôa-e (ToPV) xu ǀgamǂgerexa sîsenǂuiba ūhâ am!horos !khā­ǁaes (BoPV) soǀôa-i ǀkha nî !khō!khuni soab ai. Ministris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi dis ge ǂoago wekheb ai nē ǂanǂansa ge dī. ǂNûǁhaeba ra !Naka ǂnôa Direkters Omaris ǂUrusib !Âb dis, Ministris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi !nâs, Marjorie van Wyks ge ǁgui!ā tsî ge mî, nē ǀasa !khāǁae soǀôa-i sîsenxa kais ǀgamǁî polio !nôas ra ūhâ sîsenǂuib nēpa xu a ǁaraǂuisa tsî ǁnā-amaga !nāsase a !norasase ra !gawaǀîhesa. “Nēs ge sada ǀgôaron !aroma !norasasiba aimâisa ǀnîsib īǁkhāsib polio !khā­ǁkhaes khoraǂuisens diba a hâǁkhā amaga,” tis ge Van Wyksa gere ǁgui!ā. !Aruǀîs ge Van Wyksa gere ǁgui!ā ǀkharaǀkharasib hîa ToPVsa xu BoPVs ǁga hâb Hoa !Hūbaisi ǂUrusib !Nans (WHO) daoǁgaugu !nâ a aoǁguisasa. “ToPVs ge kaise !gâise ra sîsen, 2ǁî polio !nôas xoxoros ge Namibiab !nâ a ǁaraǂuihe amaga tsî ǁnās ge ǁkhāti !aromas WHOs ge mā-amsa nē ǀgamǂgerexa !khāǁkhaes soǀôa-i ǀkha dawasa,” tis ge Van Wyksa New Eraba ge mîba. Namibiab ǀGôaron Ûiǂoas sîsenǀgaub ǀaweǁguib 2014-2018 kōse hâb !oagub ge Namibiaba ǂNūǁnâiseb 2008 dib kōse polio khoraǂuisende ge ūhâ tama hâ i. Nēsa gere īǁkhā kais ge Ministris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi dis ge ǁkhāsib !nâ hâ i nē polio khoraǂuisens hîa a ǁkhaubahe ǁkhāsa ǁkhaesa, ǁ­îs di !khāǁkhaedi proxramga Namibiab a ǂhabase sîsenūs !nâ-ū, nē ǀaweǁguib xoaǁguib !nâ i ra mîhesa !oa. !Khāǁ­aedi proxrammi ge ge !aroma ǂkhamǀgôaron ǁōǂoas !gôab ge a ǀorosa. Van Wyks ge ge mî, nausab Namibiaba 80%gu di ǀgôarona !khāǁkhaes !gâi!gâba ra sī!nâse a ǂansa xawen ǁîna hoa ǀgôaron !hūb din ga a !khāǁkhaehesa ra ǁkhoresa. ǁNā 20%gu di ǀgôaron hîa !khāǁkhaehe tama ra īn, ǁgûn hîa ǁîna !khāǁkhaedi !aroma sī-ū taman xa ra !aromahesa. “ǁNā 20%gu di !khāǁkhaesa tama ǀgôana hōǂuis ge supu tama hâ. ǁÎn ge īǁkhāsib kara hâo Opuwos, Kavangob tamas ka io nēpa ǀAeǁgams !nâs tsîna aiǁgause a hâ ǁkhā,” tis ge Van Wyks hîa ge New Erab ǀkha UNICEFs tsî ǂhanub tsîn kurikorobe ra ūhâ ǁkhawa xoaǁguigu tsî ǀaweǁguiga kō!gâs ǂnûs tawa gere !hoase. UNICEFs ge ǀgūǁae ǁnâuguxoaǁguiba Namibiab ǂHanub ǀkha nî xoa!gao, Micaela Marques de Sousas UNICEFs !hūǂnûǁkhaebas Namibiab !nâ hâs !oagu.
2015-11-03 09:55:11 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...