• September 18th, 2018
Login / Register

Vakansela kavatumpuire mehudi lyedona


Vakansela vavali ava kavahorowere ntaantani momukunda kwaKavango goupumezuva hambara ngano kavatusigire mosondaha zina puko, poopo tupu ehauto eli kavagenderere kalilihameserere mehudi mokulipoyora mutwe nomutwe kumwe nehauto eli kali kere asi kalirupukire mahauto makwawo gavali kumwe nokuyaliboyora. Ehudi eli kalihorokerere pomukunda gwaSikondo moKavango zoutokero. 10 KM kutunda modoropa zaRundu kuyuka koNkurenkuru mosondaha kositenguko, vakansela vavali kavakere Eugene Likuwa gwa Ndiyona ntani Philip Mavara gwaMashare, awo kavavadukisire usimbu kosipangero saRundu. Awo kavavadumbwire nkera konyima tupu apa kavavakonderere morwa kuna kumoneka asi kavalizuvhire momarutu gawo.Ano ngesi kuna kuyitanta asi awo navenye vavali kuna kara momupindu gomuwa, omu vana kara tupu nourema wousesu. Ose katukara monzira zokuza koTsumeb oku tuna kara noworkshop zovakansela navenye zomazuva gatatu omu vana kukavadeura mosirugana sosipe. Ame kuna kara nourema kokugurur kwange kokumoho ntani nyara zokorumoho nye kuna kulizuvha asi nawa tupu Eugene Likuwa age kuna kara tupu nosito kokuwoko ntani kuna kusivana asi kukora monturo nye natuvenye tuvawaawa tupu yimo ana kutanta Mavara kansela gwaMashare, zakara moKavango zoupumezuva. Anon ye ava kavayarondere mehauto lyetu hawe awo simpe mosipangero vana kara kuna kuzuvhika asi momupindu gomudona vana kara. Awo simpe mosipangero momupindu gomudona unene vana kara yimo ana kutanta simpe ngoso Mavara. Mokukwama kwava kavayimwe, Toyota ezi zokuliswikilira kazirupukire mahauto gavali kumwe nye nokutengura ziyaronde moFortuner ezi kavagenderere vakansela vavali, ava kavakere morugengendo rokuza koTsumeb kupitira nzira zaNkurenkuru. Omu kayikere asi Eugene Likuwa yige kasingire ehauto olyo, ano Mavara age kakere nye tupu muperami mehauto lina.
2015-12-17 09:04:40 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...