• September 25th, 2018
Login / Register

Omahekeb ǁgau!nâs direktorats ge ǂkhawusa !nurigu !ereamsa go ū


ǀAeǁgams Omahekeb ǀkharisi ǁgau!nâs direkteri, Pecka Sembab, ge ge mî ǁîn direktorats ra ǀoasa !ereamsa ūsa ǂkhawusa ǀkharisi !nurigu !aroma. ǂOago kurib di ǀuni !nurigu Xrat 10s, Junior Sekondere Sertifikati (JSC) digu, !nâb ge Omaheke ǀKhariba ǀgam !harora ǁnā tsî 1ǁî1 !khais ai disi hakaǀa ǀkhariga xu ge ǀam. New Erab ǂhôare-ao-i ǀkhab ge ǀgūǁ­ae ūhâ i ǁgamǁare-i !nâb ge Sembaba ge mî, ǁîn ge direktorats ase gere dī hui!nâdi tsî dītsâdi tsîn ge ǂâuǀoa tama hâ isa tsî ǁnās ǀkha ǁîn ge ǀkharib ase gere ǁkhore !nuriga mā tama a īsa. “A ta tita tsî ti ǂgaeǂguis tsîna nē ǂkhawusa !nurigu sida skolgu digu !ereamsa ū,” tib ge ge mî. Skolgu ge ǂâuǀoa tama tsî ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ hui!nâde ǁaeb hâ hîa !khō!oa tama hâ ǁnā-amaga da ge ǀkharisi direkterta, skol inspektern, skoldanan, departementdi danan, mûǂamaon !kharaga ǁkhāǁkhā!âgu ǀaǁwem-aon din, ǁkhā­khā!âgu ǀawemā-aon tsî ǁgau!nâ-aon tsîda hoada a ǀhapixa. Sembab ge ge mî, kaise i a ǂhâbasa !khaisa !kharaga !ereamxasin khoen ūhân nî kō!gâhesa tsî !nāsa ­aeba mûǂams ai nî hâsa. Skolgu ǂgaeǂguidi ge ǁaeba ǂhâba hâ ǁîn !ereamsa tani ai hâ departementdi khoen nî ǂhâbasa tsî ǁaeb ai hâ huiba hoa !harigu ai !khō!oasa. ǁKhāǁkhā!nā-omdi saridi tsîn ge kaise a ǂhâbsa, xawe i ge ǁ­aupexa ǁae-e ra ǀkhai !nāsa ǁaeban mûǂamaon tsî ǁ­gau!nâ-aon tsîn hoana administrasi sîsengu ǀkha a !nao-aisa amaga. Sembab ge !aruǀî ge mî, nē ǀkharib ǂgui ǁgoaǂuide ūhâsa xawe ge mî ǁ­îb ǁîna nē ǂkhawusa !nurigu di ǀhapio kaisens ase sîsenū ǂgao tama hâsa. “ǁKhāǁkhāsenaon hîa kaise ǂkhawuse omaride xu ra hān, !nā ra ai!gûsa, !augab xūn xan !nāsase ǂâide ra ǂgaeǁnâhes a amaga. Nē ǀgôan ge !nāsa !nāde ǂgui !gôab !nâ skolǂgâsa ǀamǀam tama ra ī, kurib ǁaegub !nân ra skolga xūmâi amaga. !Omgu ǀkha xūna dībasens !aroma da ga nē ǀkharib !nâ ǁkhā­khākhâis !khaiba a ǂnuwibahe, on ge nē ǁkhā­khāsenaon xrat 10sa ra ǂnû!gauna ǁnāpa ai!â hâ ǁkhā­khākhâide a !khō!oa ǁkhā,” tib ge Sembaba ge mî.
2016-01-12 09:55:25 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...