• September 19th, 2018
Login / Register

Mutorwa kahomokerere varugani kurona morwa kupira kukara posigongi saswapo


Mbunga zepeguruzaSWAPO vapa sinka komukunda gwaKavango kutara asi ngapi yina kugenda paupolitika noekonomi kavakere nosigongi sawo momapeu, nye kamukakere mukaro ogu kavapilire kuhafere, morwa vagendesikurona nomberewa kapi kavakeremo. Morwa kupira mo vagendesi kurona nomberewa Mutorwa ngomunasipundi kapi kayimuhafesere. Kayimonekere asi vagendesi nomberewa daKavango regional kansela kapi kavakeremo ano wondango zodoropa zaRundu kakeremo tupu mukurona gendesi mberewa Romanus Haironga. John Mutorwa ogu ana kara hena asi Ministera gonondima, kayukilire kuuyunga asi ame kuna hara kuzuvha kovarugani womonomberewa, morwa awo yiwo vana kara nositumbukira asi yinke vana kutura moyirugana kukwama malikwamo nonoprojeka edi dina kara momukunda. Kuna hara kuyizuvha mwawo, nokudiva asi maudigu musinke vana kara nago, ntani kudiva asi ngene ogo maudigu gana pumbwa yimaliva ndi yiruganeso nkenye. Esi sigongi sovakansela, nompitisili depeguru, ntani nompitisili dopambunga mpangeli. Nombapira dezigido kwadituma nawa-nawa kuyukilira kovarugani kurona konomberewa dovakansela wonomukunda nava wodoropa. Sinzi sovakansela rambangako munasipundi gondango zovakansela vaKavango zoupumezuva yipo kavakere munekuto John Thighuru. Kwato munamberewa nampili gongandi katundire komberewa zovakansela wonomukunda. Mutorwa katente asi kapi yina kutanta Yuma kukara nosigongi sangesi somulyo, omu tuna tambesere kutara asi ngapi lina kugenda ekuliko momukunda nye owo yina tumbukire asi yiwo wokuyitura moyirugana mwato. Ame kwapura vakansela muwize kumwe novarugani veni wovakurona monomberewa. Kuvhura ose ngovanapolitika kuuyunga, nye nsene asi meturo moyirugana kuna karapo udigu nayimwesi muna kuuyunga. Eyi kuna kara mukaro gomudona sili unene. Mutorwa katente asi epongo lyangesi kuna kara mulyo unene, morwa tatuyatara asi yinke yina kara momanifesto zombunga zaSWAPO,nokutara asi yinke twatumbwidilire vahorowoli siruwo sina twakere nomahoroworo.
2016-01-28 10:19:58 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...