• September 23rd, 2018
Login / Register

ǀNanub ge Ovititos ǂgari-aona !gâise ra tsâ kai


OVITOTOS ǂGari-aon, Ovitoto !garo!âb din ge dâb xa ǀoa hâ ­ǁîn di ǁkhaegu ge amose nē ge ǀgūǁae a ǁnā ǀnanub xa a ǀoas !aroma. ǀNî !garo!ādi nē ǀkharib didi ge 200 milimetergu ǀnanub kōse ge !khō!oa. Ovitotos ge ǁaupexa 100 kilometerga ǀAeǁgams ǀapas-aiǂoas ǀkhāb ai, Omatako ǁHûi!nâǂharis Otjozondjupa ǀKharib dis !nâ ǁgoe. Ovitotosats ra !nariba D1527 !gôas daob ai, o i ge !gāsase !gâi nanub ­nā hâs aiǁgausa kaise go !gāsa i. Daob !nâ tsî xōǀkhā i ge !gaude ǂâunase a hōsa, ǂgui milimetergu ­ǁgam-e !khōgā hâse. Tsoaxaub !āb ǁîbats nî !gâuse ib ǁnā ǀkharib !nâ sīs !aromab ge ǁaupexa 40 metergu ǂhabasiba ūhâ tsî !khare metera !gamse ǀnî !âgu ai goro dâu. “Sida ge nē ǀkharib !nâ !nāsase ǀnanuba !Khanni !nâ ra !khō!oa, xawen ge ǀnî ǂgari-aona !gâi!gâ tsî ǀnai Hôasoreb ǂoago kurib dib !nâ ǁaupexa 200 milimetergu kōse ǀnanuba ge !khō!oa. Nē-i ge kaise !gâi tsî ǂkhîǂkhîsa ǁ­gauǁgau-e tsî da ge ra ǂgom ­ǁnaetisaseb ra ǀKhūǁkhâb kōse ǀapiseb ǀnanuba nî hâsa,” tib ge Omatako ǁHûi!nâǂharis Otjozondjupa ǀKharib dis ǂGiǂgomâisab, Israel Hukuraba Nampasa ǂoago wekheb ai gere mîba. Nē ǂkham ǂgiǂgomâisab ge ­ǁîb di ǂans !hū-omkhâis xab ūhâs ǀkha !gâi ǀnanub noxopa nî ai!gûsa ra ǂgom. !Nāsa ǂgari-aon nē khāb air a ǂgarin ge a goma ǂgari-ao tsî ǁnāpa xu tsēsa xu tsēs ǁga ra ûi, ǀnîn nausa pirin tsî anin ǀkha ra ǂgaris ka hâ xawe. “ǀGâb ge nausa ǁaeba nî ū ǀomkhâi tsî ǁkhawa ûiba hōs diba, xawe ǀnai kaise ǂkhîǂkhîsasiba !khōǀkhā hâ ûitsamaxūn aits ǀkharaǀkharasiba ra mû xui-ao,” tib ge ge mî. Hukurab di !garo!ās, Ovitotos !auga ǂnôas ge ǂoago wekheb di Wunstaxtsēkam !oes !nâ ǀgui 50 milimetergu tsaura nanuba ge !khō!oa. ǁNāti ī tsaura ǀnanub ge kaise a !gâi !hūb !nâb ra āǂgâ amaga. “Hanab ǀnanuba nē ǀgaub ai ǀKhūǁkhâb ǀams kōse nî ǁ­nās kara, o da ge ǁnaetisa ǀnōba xu ǀgapiseb ǀnōb ai hâ ǀnanuba go !khō!oa,” tib ge nē ǂgiǂgomâisaba Nampasa gere mîba. Nausab ǀise ra ai!gû, xawes ge nē ǁhûi!nâǂharis berosa noxopa ra ai!gû ǀnî ǁanǂgāsabena ǀkhurub huib ǀkha huisa, ǀgaisa khurub xan ge !kharu ge ǀgam kurikha a tsâǀkhāhe amaga. Nē ǀkharib ge ǁhûi!nâǂharis beros, ǀnîkhamikō stordi, ǂgiǂgo !nandi berodi, kliniksa ambulansa ūhâse tsî !amǁaresa skoli hîa ǁaupexa 700 skolǀgôana ūhâb hân kha ra ǂama.
2016-02-02 10:23:52 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...