• September 24th, 2018
Login / Register

Epukiros skoli ge !nona kurina ǂkhari-omn ose hâ


ǀAeǁgams Epukiros Pos 3 Junior Sekondere Skoli ge nēsi !nona kurina sîsen tama ǂkhari-omdi ǀkha hâ. Nē mâsib ge ra ǁgari ǁgau!nâ-aon tsî ǀgôan tsîn hoan ǀgūse mâ haidi !nâ nî huisensa. Nē skoli ge Omaheke ǀKharib !nâ, Epukiro ǁHûi!nâǂharis di Omauezonjandas !âb !nâ mâ tsî 397 ǁkhāǁkhāsenaon tsî 15 ǁgau!nâ-aona !khōǂgā hâ. ǂOago wekheb aib ge nē skoli danab, Mukoperua Kanguatjiviba nē mâsiba New Erab ǀkha ge ǀgoragu. ǁÎb gere mîs ge nē mâsib ǁae-e !goaxasa, “ǁaupexa !nona kurina”. “Omahekeb Direktorats ǁGau!nâs dis ge nē mâsib xa ǀoasa ǂansa tani hâ, ǁîna dî re tare-i a !gomsi !khaisa,” tib ge skoldanaba ge mî. ǁÎb ge !aruǀî ge mî, ǁîn ge skoli ǀkhāba xu ǂauna sîǂkhanide ǁgau!nâs direktorats ǀkharib disa a xoaba tsî ǁkhāti !oa!ū, Ministris ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsiǂūsigu dis dis tsîna !oa nē !oa!oaxa mâsib ǂnamipe. Kanguatjivib ge ge mî, ǂkhari-omdi dī-unuhe ǁoadi a mâsib !nâ hâsa ǁîdi kaise ǀoro hâ tsî ǁnāsa ī tsî i ǀgui khoe-i tsîna ǂansa ūhâ tamasa 1932ǁî kurib !nâ ge skoli ge ǂnuwihe o a kuruhe ǂkhari-omde dī-unus disa amaga. Direkteri Omaheke ǁGau!nâs Direktorats dib, Pecka Sembab ge New Erab ge dî!gaos khao!gâ ge mî, ǁîb nē ǂkhari-omdi mâsiba !amkuse ra ǂan!gâsa tsîn ǁgau!nâ-aon tsî ǁkhāǁkhāsenaon tsîna !garoba ra sîsenūsa. “A ta nēsa mîba tsi, khoen satsa nē ǂhôana ra mîban ge !amkuse taren ge hāsa a ǂan. Tita ge a ǀū tare-i !aroman hoaraga ǂhôasa mîba tsi tama hâsa. Tit age a ǀū mâpa ta nî tsoatsoas tsîna,” tib ge Sembaba ge mî. “Kaise a supu !ereams ge, mari-i ge a ǀkhai nē ǂkhari-omde dī-ūnu tamas ka io !khō!khunis !aroma,”tib ge ge ǀaro. New Erab gere ǁnâu!āsa !oab ge Goeiehoop ǂAm Skoli, Okovimburu (Pos 10) ai mâb tsîna ǁkhā !gomsib ǂkhari-omn dib ǀkha ǂnôa. ǂOago wekheb aib ge Epukiro ǁHûi!nâǂharis ǀAwemā-aob, Cornelius Kanguatjiviba ge mî, ǁ­îb ǂkhari-om !gomsib Goeiehoop Skoli dib xa a ǂansa. “Nē ǁhōb ge ǀgaisase ai!â ge ǂoa sâǁaeb ǂâideǀgoragus ǂnûs !nâ ge !hoaǂamhe,” ti mî tsîb ge ai!â ǀaro tsî ge mî ǁîb ge ǀnai ǀAeǁgams !nâ !ereamsa tani hâ khoen ǀkha a ǀhaosa tsîn ge ǁîna a mîmâisa nē ǁhōb !hae ǁaeb !nâ nî oe-amhesa. ǀNî ǁhōb hîa ge ǀgaisase nē ǂnûs tawa a mâǂoab ge skolgu khôahâ mûǂuidaodi ǀkha mâgu tsî omgu hîa ǂkhawusa mâsib !nâ hâgu tsîna. “Tita ge ǀgaisase a ǁaxa nē !gomsina !ereamsa ūhâ mâisan tawa oresa ôabasa,” tib ge ge ǀgonǀgon!gao. Nē skoli tawa hâ 73 ǀgôan hîa ge ǂoago kuribǀams ai Xrat 10 !âide a xoana xun ge 32 ge !kharu tsî 40 ge ǂnû!gau.
2016-02-16 10:09:25 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...