• September 22nd, 2018
Login / Register

Vanona wokusika ko 2000 kuruganesa toilet zimwe tupu


Konyara vanona novamitili wokusika ko 2000 posure zaTobias Hainyeko ntani Frans Aupa Indongo kuruganesa yikasayise yokusika kwantazimwe. Vakurona sure wonosure edi mbali, kavageve mukaro dona ogu vana kumona posure zawo. Eyi vana kutanta asi kapi yawapa mokukwama ukanguki. Nosure edi kwalikundama omu zina kara asi ezi zaTobias Hainyeko kuruganenen unene monotende dina siki ko 24, kutunda mvhura zina puko mwaMurongankuru. Nonzungo nye edi dokulivaterere kwakara meharango lyosure zaAupa Indongo school, kwakara nye nomutjorondjondjo ntatu noyikasayise yivali simwe sovakadi ano simwe sovagara. Momapurangero nye aga karugene Nampa, Job Shipanga, mukurona sure gwaAupa Indongo, katente asi mukaro kapi guna wapa. Apa nye vatulirepo notende mvhura ezi zinapu, aw okapi vagazarere kugwedererako yikasayise ano ngesi oso kuna kuruganesa nye yooyo yina karapo. Morwa kuyiruganesa nye vantu wovanzi notoilt edi kuzonauka zonauka ano pamwe kuteka. Ano sure zahepa kugwana muwapayiki pwavene ayawapayike oyo yina tekako, konyima ministeli zoyirugana azipilire kuwiza nsene vana vazigida. Sure zaAupa Indongo kwakara novanona wokusika ko 1349, novarongi 46, ano zaTobias Hainyeko azo kwakara novarongwa 780, varongi 19. Ogu kauyungire komunambudi gwaNAMPA kuna kara mukurona sure gwaTobias Hainyeko, Brian Ndabeti, nokutanta asi mukaro kapi guna wapa morwa ministeli zerongo, kapi vasikisamo eyi vatumbwidilire yokuretepo notoilet posure zendi. Nampili ngomu yina kara asi notende kuna kukwateramo tupu, nye eyi kapi vayirugana. Kuna kara nye simwe tuna kumona sina kure udigu. Varongwa vetu kuna kuruganesa nye notoilet daFrans Indongo, ano mvhura ezi kuna kumoneka asi ngorooro natukara nomukaro gwangesi. Ose eyi kato natuvhura kuruganako, notoilet edi kapi tatuvhuru kudiruganesa vantu wokusika apa. Ndabeni katente asi mukaro gwangesi ntaantani yikare yihorokwa yakapiata, ntaantani tupu vatunge ekuma lyosure ezi. Magano kuna kara asi tavatungupo nonkondwa dina siki ko12, dina kara asi ntazimwe dontambo dunge zoprimere ano edi ntazimwe sekondere. Nonkambadaro asi ngano tugwane nkumbu komukarelipo erongo momukunda gwKhomas ruha rwegazadaro ndi asi komukurona nye mwene gerongo momukunda gwKhomas Munekuto Gerard Vries kapi kayitompokere morwa kapi vana kutambura nofunguna dawo.
2016-02-18 09:53:09 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...