• September 25th, 2018
Login / Register

Vaduni kuna kuhundira vavapeko uturo


Vaduni vatunga momukunda Omushiyi, mOmundaungilo, kuna kuhundira mbatero asi ngano vavatungireko mambo omu navavhura kutunga. Awo kuna kara momukarodona omu vana kara asi ngesi kwato nondja ntani kwato uturo owu vana kutumbura asi evango lyawo ntani lina wapere kutunga. Apa kavauyungire kosayitunga zaNew Era, awo kavahundilire epangero asi vavapengo notende yipo asi vavandemo apa naziroka mvhura ntani kompepo. Foromani Sadrah Amupolo, vantungimo ava kukondja asi ngano vagwane wayi yipo vatunge nonzugo dawo, ano ngesi awo kuna kuruganesa nye nonguwo noplastika vayitunge asi nzugo. Nampili ngomu asi mvhura ezi kuna gumu mukunda gwawo, hawe pevango lina kapi kappa horokere siponga. Ngesi ose tuna hara mbatero morwa mpepo zina nene, mambo nye age gokutunga noyiplastika ndi nonguwo hawe ngano katuremanene. Yimo ana kutanta Amupolo. Ehundiro lyetu lyanare, nye kapi tuna zumbanesa ehuguvaro monompitisili detu. Ose kuna yidiva asi ezuva limwe ngava wiza tupu vayatuvatere, age kauyungire eyi oku tatete yitare nonzimbu. Age kuyitetagura makura tarandesi komukoso N$15 yipo agwane eparu. Kugusako nye uturo, vaduni awo kuna kuhundira epangero vavapeko nonondja, usura, nomfi ndi nyama. Gumwe gatunga momukunda Sakaria, asi nampili ngomu vana kupandura kugwana usura simpe vanapumbwa kugwana mberera valisiko. Ose kapi twakara noyimuna ndi nkenye eyi natugwana mberera. Kutameka tupu kelima lyomvhura, awo yipo vatameka kupongayika yitare, noyihupwa yomakovi kovanafarama vamwe, ano ngesi kapi vana kutupulisira tuze momapya gawo morwa nombuto dawo. Yimo ana kutanta Fillemon Shalongo. Vantu ngesi kuna kulima momapya gawo, makura nokupulisiramo si hena muntu peke morwa tokazonagura nombuto dawo. Vantu vatunga momuknda gwina kapi vakara nomahangu gavene ndi asi epungu lyavene, nampili nongombe deedi kwato. Komeho nye valihanene momusitu, mukado gumwe katanterere muna mbudi asi kapi ava zi kosure morwa nzara. Kansela gwaOmundaungilo Festus Ikanda, katente asi rukukutu kwagumu mukundahorowero gwendi kapisi pepundo pwelike. Nampili vava vakara asi kwazangura mahangu ngesi nagenye vana garugaesa po nu. Ngesi kuna kundindira tupu nsene asi navazangura mvhura ezi. Ano nsene oyitara hawe nomono asi sili udigu una karapo apa. Ngesi kuna kumoneka asi nepu kapi naziroka nawa moudigu natukara. Nye ehuguvaro lyolyo asi taziroko namvho mvhura.
2016-02-25 10:08:41 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...