• September 23rd, 2018
Login / Register

Axagu ge !ereamxasiba nî tanitsoatsoa ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāb !nâ

Languages
Languages

ǂKhamǀgôa ǀgamǀkhāb ge ǀgaisase danasa ra ǀhōǂui tsî ǁgoaǂuis ase sada !hūba ība, !gōsase noxopa ra skolǂgâ ǀgôadi ǁaegu. Nē mâsib ge ra !aroma ǂauna ǀgôadi skola ra ǁnāxūsa, nau ǀkhāb aidi naude ra mî­ǁgui ǁîdi ǀgamǀkhāb !nâ skola ǂgâsa ai!gûsa, xawe di ǀgaisa ǁgoaǂuis !nâ hâ kai ra ǁkhomdi ǀkha hoa ǀgôan ǀkha ǀguipa tsēkorobe nî ǂnûse isa hîa. Nē ǀgôadi ge !nāsa ǁaega nau ǀgôan di !hōxūse ǀgui ra hā. O, sada tare-e nē mâsib ǂnamipe ge dī? Ama as ge !hoaǂharugudi ge ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāb ǂnamipe hâ i tsî a mā-amsa skolgâs ǀkha ai!gûsa, xawe i ge tita ra ǂâi o, !nāsa ǁgâib tsî ǂâisa tareǀgôas ai ra hâ, ǁnāpa gu aoreǀgôagu ǁîgu !nāsa ǁaeba nēsa !aroma hâga nē !hoasa xu ra ūǂuihe tsî ǂhani-i ose ra hâmase. Tare-i !aroma ta ti ra mî? Sats tsîn ǀnîsi ra dîsen. A da ǁgâusa !oa oaǀkhī re, ai­ǁgause da !hoade ra ūhâ ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāb ǂnamipe o di ge ǀgôadi ǀguide nē !hoas !nâ a !â, aore ǀgôagu nē !hoa!âs ǂnamipe ra ǁnāxūǂuihe hîa, ǀnîsi i a !gâi ǁîga ǀgôade ǀgamǀkhā kais ǀkha khamitsâ tsâsiba khoetsa ra māse. ǂAn da ase ra ge hoa ǀgamra, axab tsî ǀgôas hâra a ǂhâbasa nē ǀgamǀkhāba īǁkhās !nâ, xawe tita ra hō!âsa !oa da ge ǁgûse, ǁgau!nâ-aose tamas ka io ǀhûhâsigu ǂgaeǂgui-aose da ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāb xa ra !hoao, tareǀgôas ai ǀgui ǂâisa ra ǂnûi tsî ǀgôagu hîa nēsa ra !aromagu tsî nē !gomsib di !âgu xa ra ǀuru. ǂAn da ases ge ǁîgu di !khoms ose nē ǀgamǀkhāsa ī tamaga hâ tsî ǀgôade khoese ǁkhâgu ǁaeba kausa khami ga mûsen tama hâ. Nē ǀgaub hîa da !nāsase tareǀgôas ai ǀgui ǀgamǀkhāb ǁaeb !nâs tsî ǁnās khao!gâs tsîna ǂâisa ra ǂnûib ge ǁgâus tawa ǀgui hâ tama hâ xawe mûmûsase ǂhanub !nâs tsîna hâ. ǀGūǁae ta ge mariǀhaoǀhaoǂûǁae-e ǀgui skol-i tawa ge ǁhao!nâ hâ i ǁnāpan ge gowa-aona skolǀgôana ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāb ǂnamipe gere ǀawemāse, !ûisens kaise a ǂhâbasa !khaisa sorosiǁgoeǀhaosa xu ū-oasensa, xawe ge nēpas tsîna !gāsa is ge axagu ge ǁaraǂuisa īsa. ǀHuru!âdi tamas ka io īsiǂhôaǂgares ais tsîna ra ǁgauhe !khais ge mâtib tareǀgôas ûiba ra tsâǀkhāhesa ǀgamǀkhās nî karao, xaweb aoreǀgôab ûiba xū-i xa tsâǀkhāhe tamase ra ai!gûsa. Nē ǀgaub ge ra !aroma aoreǀgôagu ǁîgu ǀkhāba xu !ereamxasiba ūs tareǀgôade ǀgamǀkhā kaisa ǁkhaes dib xa xū-e ǁae tama īsa ra !aromaba. Hoan !gâ-ai ǁkhāti hâs ge kurus !oagu-i nē îaro-e ǁgûs ǀkha ǁkhāti !nāsase ra hâ tsîb !aruǀî noxopa !ereamxasiba xu ra !nūsa! ǁAexa i ge go sada nî tsoatsoa tsî aoreǀgôagu ǀkha nē !khoms âgu ǂkhamǀgôadi ai ūhâ khao-oa kai ra sîsenǂuib ǂnamipe ǀgaisase !hoa-ūtsoatsoasa. Ti ǂgans ge, sao ra !nās aits ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāb xa nî !hoas karao, tā axaga ǁaraǂui.  
2016-03-01 09:51:13 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...