• September 18th, 2018
Login / Register

Oniipa ngesi kuna kukagwana mema gomawa ntani rutjeno


Vatungimo momukunda gwaOniipa gwakara momukundahorowero gwaOshikoto, kuna kumoneka asi sinkwa ntani tupu tavagwana mema gomawa ntani rutjeno naro tarusiki momambo gawo nsene asi ndango zegendeso mukundahorowero navakapulisira ehundiro lina. Kuna kuyigazara asi mukoso gwelikwamo eli lyokutura nopayipa domema kuvhura kuza komukoso guna siki ko N$250 000 kuvhura kuza ure wokusika kono kilo dokusika ko mbali ndi ntatu ngoso, nye simpe kuna kara momaliyongo. Nonkango edi kuna kutunda nye kwakansela gomukunda Jerry Gwena, ogu katente asi nsene eyereko nalisikamo magazaro nagenye gekuliko kuvhura nye gaze moyirugana. Udigu kuna kara tupu koyimaliva eyi atugwana, morwa kapi yakara asi yinagwanene nahepa ekuliko nalyo ngosikwawo yimo ali liwora kugenda. Nsene asi eyereko lyoyimaliva nalikara asi linagwanene, ame kuna kumutantera asi natukara tatutura ekuliko pangenderera. Ngesi kuna kundindira tupu nye ndango zovakansela zipulisire ehundiro eli. Apa tuna kuuyunga ngesi kuna kara tupu asi noperesenta 64% yiwo vana kara nomema gokutunda kopomba. Gwena simpe kagumine udigu wonzira ndi asi nonzira momukunda horowero gwendi, asi evango eli kwakara monomuramba yipo nye asi kukara udigu nsene taziroko mvhura kovanona novarongwa kapi tavavhuru kuruta nomuramba odo morwa mema. Ngesi kapi tuna kara nononzira donongwa. Nzira ezi zina karapo ngesi kuna kara kutunda moOndangwa dogoro koOshikango ntani kutunda poOnandjokwe dogoro koEenhana, ezi zakara asi nzira zoned unene kapi tokasika usimbu oku ono tamba. Yiyo nye yina kuninkisa asi tuna heap nonzira donzi. Ose kuna heap nonzira dononzi yipo kugenda sinano sosire tusisupipike. Yimo ana kutanta. Age simpe kagwedereko asi sipangero gona simpe vanasihepa momukunda, ano pwantani ngesi kuna kara tupu asi yipangerogona yivali tupu vana kara nayo, eyi yina kara asi kusika ko 20 kilo ntani ono kugwana simwe. Gwena katente asi noprojeka dangesi kuna kupura nomiliyuna doyimaliva yipo vakaditure moyirugana, yipo asi age kuna kuhundira kepangero lyepeguru asi vahepa kutura yimaliva oyo yigwaneke, yipo noprojeka nadinye odo dize moyirugana.
2016-03-10 09:52:59 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...