• September 18th, 2018
Login / Register

Basali basweli kushenya mwa buchaziba bwa kufufisa lifulai - !Naruseb


Windhoek Likwambuyu wa liluko la Misebezi ni Linzila, Alpheus !Naruseb u fitisize tabo kamo naha isweli kubupa sinca kalulo ya kufufisa lifulai ya naha kakuzwakanya palotuna ya basali. !Naruseb ufitisize nyakalalo yahae Labubeli hanekutabelwa ni kufa limpo kwa basali ba mwahali anaha, balishumi kaba ketalizoho kwa chiseho ya buchilauki bwabona mwa bufufisi bwa libulai, kungelela cwalo ni kuekezeha kwa palo ya basali kwa zwelopili mwa kalulo ya zabufufisi ya naha. Kezahalo ye, nekambekela kwa Lizazi lakutabela lizazi labasali lifasi mubu mi neiezahalela kwa ofisi yetuna ya liluko mwa Windhoek. Mwaliňusa lahae, lenelibaliwa ki mubakweli wa hae, Sankwasa James Sankwasa, !Naruseb uize, nihaike kuli kuekezeha kwa palo yabasali mwa bumapangapanga bwa libulai ifita feela fa lipesenti ze lishumi mwahali palo ya babakonkiselizwe ba 450 mwa bumapangapanga bwa lifulai, nihakulicwalo utabiswa ahulu ki misebezi ye ezizwe kibakalulo, kwa kubeya basali mwa kalulo ya kumatisa lifulai. “Nibulela kakutala kacenu le, kuli Namibia ieza hande ahulu, kutalimisisa basali babanzi fa kachenu lee. Ni tabile ahulu kuba mwahali a bachilauki mwa misebezi ya liluko, ya kwa mulaho ni kwapata yekonile kubatiseza mpi ya basali kukona kufumana lituso zamali kuzwela-pili mwa lipono zabona,”a talusa. “!Naruseb usebelisize nako yeswana kaku taluseza nyangela ni naha kabupala ka mulelo o lelilwe kililuko lahabo kuzwa mwa 2012, wa kuekeza kalulo yebona zabumapangapanga a lifulai fa mukoloko wa babafiwa lituso za mali kuzwelapili mwalituto zecwale kazeo. A ekeza kakutalusa kuli, babamwi kubona sebali fa likamba lakufweka lituto zabona mwa bumapangapanga bwa lifulai kuzwelela mwa likolo ze 43 za bufufisi mwa Port Alfred, ni South Africa. Mwahali a baituti ba ketalizoho kababane, babalalu kubona ki likalibe. Kakuya ka !Naruseb, liluko lahabo hape likonile kukapweka babeleki balona bababeli mushukwe wa ba ICAO (International Civil Aviation Organization) wa kuyofeleleza lituto zabona za madiploma mwa bumapangapanga bwa bumanjinela bwa lifulai mwa Ethiopia.
2016-03-14 10:19:47 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...