• September 26th, 2018
Login / Register

Sibangoki ya nabalehile utamilwe mwa Zambia

Languages
Languages

Katima Mulilo Nine Masule, sibangoki ya nabalehile mwa tolongo kalikweli zesilela kuzwa kweli ya Muimunene ňohola, kubihilwe kuli utamilwe mwa Zambia. Masule ububanile ahulu kabubangoki mi nasazwi mwamilomo ya batu mwatolopo mwa likwelinyana zesanzofela kalibaka lakulumelanga maňusa fa mazimumwangala, ni lifoni kufumbela mapokola ni matwela babona. Nekusulilwe pene yefita fa N$10 000 kumutu kaufela yata tambeka bupaki bwakuli atamiwe kacwalo Masule nafumbela mutu kaufela yata mutamisisa kuluza bupilo bwahae. Liňusa leliswana nelilumezwi nikubona mapokola kasibili. Mapokola nebasikatalusa kuli natamilwe cwani, kamo mabulatwi ki akuli natamilwe ki mapokola ba Zambia bao nebalumile zebe mapokola kabona ba Namibia kaza Masule. Maňusa akutamiwa kwa Masule hasautwahala feela, nyangela ya bayahi ba Katima Mulilo bakumuhela kwa nkambe ya sipokola kuli bayo mubona, yana balobaza kamaifefe likweli zesilela zefelile. Nekuutwahala mabulatwi nako ya kwachekwa kuli nana ni tobola ya ndwa ya mufuta wa AK-47. Miandanda ya batu nebaputahanezi kwa nkambe ya sipokola kono hakuna ni walibandangoti yanabeile lito kuyena bakeňi sakuli nali mwampi yasilelezo ya sipokola.  Mutusi kumulauli wa sipokola mwa sikiliti, Deputy Commissioner Sanjahi uhanile kumususuweza ki bamakande fataba ya kupatulula kamo Masule bakonile kumushitulela teni. “Akuna senikona kubulela mwanako yacwale bakeňi sakuli kaswana lwalubaluba lipatisiso zesazwelapili. Nikona fela kutalusa kuli utamilwe kacwalo isali muakalezwi mwa mafosisa, kikamo u swanelwa kutalimeha teni,” kwa talusa Sanjahi. Mwakumusunda kuli akenise fokusweu kwa mabulatwi akuli sibalehi natamilwe ki mapokola ba Zambia kafoo kuakalezwa kuli nashapilwe habutuku sina litino zahae hanelisabonahala mali nikululuha sifateho. Sanjahi kabukuswani u ize, kamaniti lusebelisize maatanyana nako ya kumutama, kiseo nikona feela kubulela kanako yacwale. Lutabe lufile liňusa kasamulaho.”  Nafile sepiso kwa babihi ba makande kuli Masule ya nabonahala malumaluma utabe a isizwe kwa kufumana likalafo. Na latuzi taba yakuli mubalehi natamilwe ki mapokola ba Zambia. “Maswaniso ahae akai ni kai mi luna nisizwale sakata mwa misebelezo niba Zambia. Ani latuli taba yakuli nelufumani tuso kuzwelela kubona kono nenze baluluma lizebe feela,”atalusa. Nekuna ni maňusa fa mazimumwangala ni fa mafoni mwa lisunda zakwamulaho mo Masule na fumbela mapokola ni sichaba baba tamutamisisa, kono mapokola nebahanile litaba zeo kuli neli zakuipangela. Masule u supiwa mwa litaba zepeli zabubulai, zepeli za kubukana ni musali isi katato yahae kubeya zetalu zakutuba mandu. U takambekelwa mulatu omumwi wa kutoba mwa sitokisi. Sanjahi uize, utabe abile pila akuta Lamubulo.
2016-04-25 12:13:34 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...