• September 21st, 2018
Login / Register

VANGUURU KAVAVAPERE NONKONDO ASI VAHEPA KUPOPERA EPANGERO.


Presidente Hage G. Geingob, kahomokerere vanguuru asi awo kapi vana kuuyunga apa epangero lyendi negendeso vana kulihomokera vantu wokulisiga-siga kupitira momavango gonombudi. Age hena simpe kavadiworokesere asi awo kwakererapo epangero kapisi nawo vakare hena vamwe vanakurwanesa epangero. Simpe age kavadiworokesere asi awo kwakererapo Presidente monomukunda dawo, eyi yina kutanta asi age kuvatura moyirugana ntani kuvhura hena kuvagusa moyirugana oyo nsene kapi vana kutompora. Age simpe kuna kuvapura hena asi morwa sinke vanguuru, vana kupira kumupa yitundwamo konomukunda dawo, rambangako omu vatundingi vana kupapara evhu moBaye varwene novaporosi. Nokuvahundira asi nofunguna dawo dahepa nkenye apa kukara dinazeguruka yipo vavagwane noureru, ntani mukaro ogu gonomutangu pokatji kovanguuru nomunasipundi gondango zovakansela ntani vakansela womonomukunda gwahepa kuhaga ntaantani ngesi. Age kauyungire nonkango edi paapa kakamwene vanguuru, vanasipundi novanamberewa wovakondi monomukunda 14, omu ana hara asi ngapi navatura elikwamo eli harambee mosirugana. Vanguuru vamwe age kwayavagwanamo nokuvapa hena sirugana sooso, awo kuna kara gwa Khomas Laura McLeod Katjirua, Erongo Kleophas Mutjavikua,Kavango zoutokero Sirkka Ausiku, Ohangwena Usko Nghaamwa, Oshana Clemens Kashuupulwa, Omaheke Festus Ueitele, Kavango zoupumezuva Samuel Mbambo ntani Zambezi Lawrence Sampofu. “Siruwo simwe ame kutanterange asi kuhanduka nye none muna mwena. Vanguuru kumwena unene siruwo oso epangero kuna kulihomokera vatungimo. Vantu kuna kuuyunga moomu vana hara nononkango dono dona” yimo ana kutanta Geingob. Nkenye apa anikara nosigongi nombunga zoAR, ame kukara  negano asi kuna kureta mpora mosirongo, one kapi omutanterengeko asi yinke yina kuhoroka monomukunda deni. “ Ame kapi nina kugwana yitundwamo kweni one vanguuru. Sihorokwa sokoBaye, dogoro ngesi kapi nina gwana yitundwamo asi yinke kayihorokere”. Kanifungwinine nguuru, kapi kakere noyitundwamo munasipundi govakansela nage kavamuzedilire mosigongi nowo kavahere kuhokona evhu. Age katente asi vanguuru kwakererapo kutara asi mpora zahepa kukara momukunda gwendi gwamutumbukira moyirugana. Kapi ngovhura kurugana eyi tuna kukambadara kurugana nsene asi kapi muna kara nompora. Ngesi kuna kumoneka asi koveli vana pilire kuhara mpora yiyo nye vana kulihamesera komukaro gokupiyaganeka vantu. Name none vanguuru kwakererapo vantu, ano koveli nye vamwe vanahara kureta mazonagwisa yipo asi epangero liyipire eyi lina kurugana. Vazonaguli ngesi kapi vana hafa morwa kapi vanahara eyi lina kurugana epangero lyange. Nyone yina tamba eyi asi nkenye oku muna kara mwahepa kukarerapo mberewa zeni ezi. Age yipo hena nye kapirukire nokutara vanguuru ava vana kara asi kapi vanahafere epangero eli, ntani vanadivara asi sitambo sawo yinke vana kuvatumbwira asi vanguuru. Apa nadingwire nomukunda, apa nye nadingwire nomukunda, vamwe veni kwauyungire ngwendi asi kapisi nyone epangero. Ngwendi vava asi kuna kara munakarerepo vantu vana kara asi kapisi mepangero. Nye mwalidivarere asi yirugana yeni yinke? Kapisi ngano nyame muna karerepo? Nye one tomukara nye asi vamwe muna kurwanesange. Ose kuna karerepo apa tukulike sirongo, kapisi nilimburura tuninke gona oto muna kupurange. Ame kuna kara nosinka sokukulika sirongo kapisi yoyo muna kupurange one. Vanambudi kavapulireko Otto Ipinge, ogu katente asi age kapi ana karerepo vanambudi makura kumwe nokumwena. Nguuru gwaOshikoto, age asi mbudi zaPresidente kazikere zina zere nokuyukilira, nahena ame Kankoshi ngesi kuna kuyirugana. Ame kapi nakugazara asi nekare negano peke kweyi katupere Presidente, ose ngesi twahepa kupopera epangero eli tuna kara nalyo ngesi kwato elikwamo peke.
2016-04-28 11:18:41 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...