• September 19th, 2018
Login / Register

ǂGari-aon hîa mā-ams ose !apuna ra sîsenūn ge !hūb !norasasiba îganǀgeb !nâ ra mâi


ǀAeǁgams ǂGari-aon hîa mā-ams ose !apun tsî nau hâ ǁhāsenūxūna ūhân ge !hūb !norasasiba !aob !nâ ra mâi, tib ge ǀawa!namn di danab, Inspekter Xeneral Sebastian Ndeitungaba ra mî. Nēs ge ǂâiǂhansens ǀawa!namn guin ūhâ tamasa xawen ge !hūb di ǁanǂgāsaben tsîna ǁkhā ǂâiǂhansens ǀkha ǂnôa !nurigu hîa ra māǂuihegu, aiǁgause !huixūn hîa sâusase ra hōhen tsî tsî saran hîa ai!âkam SWATFs tsî !ao!aosa ge ī Koevoetgu !âb dina. “Tarebe ǂâibasenden ūhâ? ǁNā kurigu toro!khamdi digu ge ge !gûǀam tsî da ge hoada ǀgui ǀkhāb ǁga ǂgae tsî ǀasa mîdiǁuib, Harambees dib !nâ ǀhû tsî ǀguipa nî ǁawoǁawo ǁnāpa i Namibiab !nâ ǀguis ti ra mîhe toro!kham-e ǁkhawa hâ tidesa. Tare-i !aroman ǀnî khoena mā-amsa tama !khamūxūna noxopa Namibiab !nâ nî ūhâ, !gōsase !apun, toro!khamūxūn tsî toro!khamdi saran tsîna?” tib ge gere dî. Ndeitungab di gowaǂuisens ge !nona ǂgari-aogu Otjozondjupa ǀKharib digu ge ǁaupexa ǀgam ǁkhâkha di ǁaeb !nâ !kharaga !nae!khain tawa !khōsis !nâ a ūhes khao!gâ ge sao. “Sida ge !hūb di !norasasib !ereamsa tani hâ khoeda ase ra ǂgan, khoen !gōsase ǂgari-aona in ǁnāti ī xūn hîan mā-ams ose ǁîn tawa ūhâna hā ǁkhaǁnâ. Hoaraga !hūbaib !nâ da ge ǀgaisa !gomsib ǁnāǂamdi dib ǀkha ǂnôa tsîn ge nēti ī xūna ǁnā ǁkhammi tsî !aorosasib !nâ !hūǁîna ra ūhâ,” tib ge ge mî. !Aruǀîb ge Nteitungaba ǁgui!ā tsî ge mî, !Apun tsî !Khamūxun ǂHanumās ra mîsa !oa-i ge mā-amsa tama hâ khoe-i nî ǀguiti ī !apu!nôa-i xa ǀguis xa !nāsase ūhâsa, nausan !au-aona haka !kharagana ūhâsa a mā-amsa xawe. ǁÎb ge ge mî khoe-i ǁkhāti mā-amsa tama hâsa 100 xa !nāsa !apuǁkhāde ǀgui !apus !aroma ūhâsa. “ǁNāǂams !apu-i ge ǀguis khami ī khoe-i xas tsîna ūhâhe tide. Namibiab ǁKhaubas !Nans, ǀawa1namn tsî tsūdī-aon !oabade ra mā khoen ǀguin ge ǁnāǂams !apuna nî ūhâ,” tib ge ge mî. Ndeitungab ge hoa!nâ-aixa ǂansa ǀhûhâsib khoen ai ge dī in nēti ī mā-ams ose hâ xūnan kara mûo, ǀawa!namna ǂanǂan.
2016-05-24 11:29:12 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...