• September 23rd, 2018
Login / Register

MBEREWA ZANATIS, TAZIKAPATURUKA MOKAVANGO ZOUTOKERO


Vatungimo momukunda gwaKavango zoutokero, ngesi kapi nava kara hena nomarugendo gomare gokuza koRundu, ndi nkenye kumwe vana kumona asi pepi. Eyi kuna kuyigava asi kapi navagenda hena ngoso vakatjangese mahauto gawo ndi asi vagwane nombapira domahauto mokugapulisira gagende monzira. Road Authority kavatente asi mokwedi kwaAugust 2016, awo tavakazegurura nye mberewa ezi nazikakara asi kuna kugava nombapira odo, moNkurenkuru, doropa zonene ezi zina kara asi simpe mekuliko zina kara. Monomvhura edi dakapitaNATIS, zomoRundu yizo azi vatere nomukunda nadinye edi mbali dakara asi nonene unene. Sinkwa ntani tupu kavadigawinine dikare nye nomukunda pwadene mbali.Mberewa zaRundu ngazivatere nomukunda edi nye ngayimoneka asi hawe nkenye ezuva vantu kuponga ngayi vadigopere mokuvavatera. Apa kayungire kosayitunga zaNew Era, muna mberewa gomagwenekero, Hileni Fillemon, katente asi awo ngesi kuna kara nelikwamo lyokukapaturura mberewa koNkurenkuru, nye posiruwo esi awo ngava kavakarugana tupu kutjangesa mahauto ntani kugapa nombapira dago domonzira. Nye simpe kapi ngavakona kona mahauto ogo, ndi asi vagaheteke kugasinga, posiruwo esi. Awe elikwamo nye eli lyokutara asi wolye vana hara kugwana nombapira dokusinga, nalyo ngavalireta koNkurenkuru, konyima zosiruwo. Ose natukatura moyirugana vantu vavadeure ntani ngatu katumako vamwe varugani vetu komberewa zina yipo vakavatere asi elikwamo lyetu lize mouta wakora. Egano lyetu kuna kara asi mokwedi kwaAugust, twahepa kupaturura. Yimo ana kutanta Fillomon. Vatungimo womoKavango zoutokero simpe ngesi vahepa kugwana nombapira dawo dousing ndi dokulironga kusinga, noutara mahauto asi gana wapere monzira ndi ngapi koRundu moKavango zoupumezuva. Ngesi kuna kutudigopera natuvenye novaruganesi mberewa zina ntani sinano sire nye eyi mwaza siruwo kuvhura yikare asi sihorokwa sanare. Mberewa zompe kuna kukazeguruka mwaAugust, novarugani vetu. Nye evango nye eli ngatu karuganene ngesi tatu kakara mevango lyomukuli omu natufuta nkenye kwedi.
2016-06-16 10:51:13 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...