• September 19th, 2018
Login / Register

NUJOMA TAKARA SIVIKE OKUTARUGANA KOPROJEKA ZORUTENDA


Mutoti upresidente Sam Nujoma, kuna kumoneka asi takarugana konyera mazuva ntambali koprojeka zorutenda, omu yina kumoneka asi ruha oro kuna kuza nye vakarumanese. Sinano sokusika ko 28km, omu muna hamene kuturapo ntopa, omu daligwanekera nonzira dononene zaOndangwa ntani Oshakati kuna kumoneka asi tayipura epangero nomiliyuna N$300.00 yina kumoneka asi tavakamana elikwamo eli mo 2017. Elikwamo eli lyoprojeka zorutenda kwatemeka modoropa zongoporo zaSomeya, mo 2002. Ano mokukazima kuna kara asi projeka ezi tazikapura yimaliva yina siki ko nobiliyuna N$1.3. Nujoma kutameka tupu project ezi kwakara gumwe nye ogu galituramo nokutara asi zahepa kuza moyirugana. Age makura yiyo galituramo asi elikwamo lyangesi vahepa kulirugana omu akarugana mwene novantu nye womomukunda ava vakara asi tava muvatere mokutura nzodi zendi zize mouta wakora. Siruwo nye esi kuna kara asi nguuru gomukunda Oshana Clemens Kashuupulwa, mukurona godoropa zaOshakati Katrina Shimbulu, novanamberewa wovakurona koministeli zoyirugana navamwe ngoso yiwo kava kakere posirugana esi kumwe naNujoma. Vantu ndi asi vadinkantu wombunga zo National Youth Services ntani vana ngesefa vamwe kavakere nawo mosirugana sina. Mavango gopaumwene ntani nkuru sure Unam, vakulirongera unkurungu nawo vamwe kavalimbwilire kazigido lyangesi. Apa nye ngavamana, projeka zangesi kuna kuzindindira kukarundurura ekonomi, monomukunda dokomuzogo, unene ngwendi monondima nomonofabilika ngoso yimo ana kutanta Nujoma. Nsene nayinye yigenda moomu vana kuyigazara hawe vanangesefa ngano nkenye eyi vana kuranda tayigendere nye morutenda. Mukaro nye guna kara asi mahauto ngano kapi nagamona hena kanyando kokusimba fura vatware konomukunda dokomuzogo. Mahudi nago tagalihora morwa mahauto gomanene nag okapi nagakara hena monzira siruwo nasinye. Kashuupulwa ogu nage kakere posirugana sina katente asi elikwamo eli ngaligusapo ruhepo, kuretesapo yirugana monomukunda odo runa kara. Apa nye ngavamana ruha oru rwaSomeya, Ondangwa –Oshakati, sirongo saNamibia ngoso tasikara nye norutenda rokutunda koAriamsvleis dogoro koOshikango komurudi naAngola, kutundilira kombindakano. Nujoma kuna kara asi nzodi zendi rutenda oru rwahepa kuza nomukunda ngwendi Oshakati, Elim, Okahao, Opuuo, ntani Cape Fria momukunda Kunene, kuvhura nayinye oyo yize moyirugana nsene asi vantu valituramo mokurugana. Dogoro ngesi mambo gokusika ko 100 vavadirura vageve mpito zokutura rutenda. Yimaliva yokusika konomiliyuna N$7 yido varuganesa vafute owo vadirura mambo gawo vatungirepo rutenda.
2016-06-16 10:52:45 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...