• September 25th, 2018
Login / Register

Sure kuna kara zahana mema ure woyivike yitatu


Ncamagoro, sure zelipakerero zakara poNcamagoro, konyara 45km utokero waRundu, konzira zaRundu naGrootfontein ngesi kuna kara kwahana mema yivike yitatu ngesi, mukaro ogu vana kutjangurura vanasure novarongwa asi kapi guna wapa morwa awo ngesi kuna kulivaterera moyihwa nsene asi ana hara kuza kotoilet. Sayitunga zaNew Era, kazigwene nombudi edi kovamitili ntani vatungimo asi nampili komambo govamitili nako kwato mema. Ose katutuliremo nonkambadaro, nye kwato yina vatere dogoro ngesi. Mukurona gwetu pamberewa nage ana divako Yuma komukaro gwangesi. Varongi novarongwa ngesi kupwaga monkondwarongero vaze moyihwa morwa komalivatero. Yimo ana kutanta murongi gumwe ogu kahere asi vahamutumbura morwa vamitili kapi vavapulisira kuuyunga konosayitunga. Nye kapi tatu mwena morwa mukaro gwangesi guna gumu unene vanona, kapi vana kuvhura kulironga. Ministeli nao zina divako Yuma nye kapi vana kara nekohonono. Mitili gumwe katente asi awo kutunda tupu mo 2014, nkenye apa vahepa kumona nokutura asi udigu womema una vagumu. Vakwayita vaNamibia, NDF, moRundu pamwe kuvaretera mema nye ngesi siruwo esi kapi vana kuvavatera hena. Sure esi zaNcamagoro kwakara novanona wokusika ko 790, nontambondunge kutamekera mo 0-10, ntani vamitili kupitakana 30. Sure ezi kwakara nonotoilet dokupomba mema nye ngesi vadipata morwa kwato mema gana kupita hena kopomba. Kuna kumoneka asi kuna kara udigu nomulihu ogu gwatunda ndi asi gompongasano. Nampo nomulihu dakurupa ndi kapi dakara nononkondo dokupomba memagayasike oku. New Era kazikambadarere asi ngano vagwane ko uzera koministeli zerongoi ndi asi kwava ava gava mema ruha ro kugava mema konomukunda moKavango zoutokero nye kapi kayitompokere.
2016-07-14 11:33:51 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...