• September 19th, 2018
Login / Register

Ombongo yOrusuuo yatwa okuwoko ketemba ro Harambee


Otjomuise Kapo ngumbiro nembo ra Muhona porwe o u Kriste ombuwasere okukutisa nokukovisa naro otjiwa¿a tja Muhona uriri, nungwari owo wina wasere okutara kovahepauke novingundu mokati kawo. Indji ondjaro era romuhonge Mbanoo Mungendje, tjiuru tjombongo indji Orusuuo. Osondaha ombongo yawongere ovahepauke otja kozosaneno, ovivara nomaraka peke peke mozondendera zayo mwiikumbira nayi veÞunine okariro komutenya potjiranda tjongumbiro yayo pomahakaeneno womirari imbi o Philip Turimei no Shanghai mOkatutura. Watjere omariro inga, ngeheri omatenga mombazu yombongo indji otja kondando yombongo okutaviza kovahepauke otjikando notjikando yazire mokamariva kombongo oini otja pomasorero, ounngundi noupenda wayo. Mombepo yohoromende kutja otjiwana tjisekamene tjimwe noku kamburasana pomake okuyenda komurungu, indji o Harambee, ndiri embo rOtjiswahili ndjitja okunaena tjimwe, Mungendje watjere ombongo yawo okuwoko yatwa rukuru ketemba mombii indji nokuriyakura mozondjatu zayo oini okuhina okuundja kozonganda ozoharupu kutja harukuru ingo okuyatara nu tjipena ovaharupu mbuwavepukata onadndo yayo indji ndjiri wian ondando yehi otja kotjiuru tjayo okutuurungira mondando indji o Harambee, ozonganda inda mazeyakurwa nomasa. Tjarwe, mu vyarwe ovingi, ombongo mbiyatanda otja kondando yo Harambee okuwonga ozombanda ozonguru noku zehavarisa kovahepauke. Omariro inga tjinga ombongo aya handura mene yomaturiro inga rukuri ngaa yetjiukwa otjomaturiro wovakombe me¿e yotjiiranda otjinene tjomarandisiro wohepwa peke peke, tjinene onyama nawina ounyosa nyosa. Omarisiro wova hepauke iyombongo indji yeya ape omayuva outiti ohoromende okuza nokutjiukisa ovipwikiro vyo vikurya nawina omayandjero omatenga wovikurya kwiimba nai mberi tjangisa otjovahepauke mOkarukondua kOmatoororero ka Tobias Hainyeko mo Katutura. Okuzambo Okarukondua karwe kOmatoorore ku kari ama kekongorere ingo okonga ka Samora Marchel harukuri tjimbazu nokuminika kutja otjiungura otjisopoke notjiyame ehi arihe ari kongorere. Okutja mu nao Orusuuo otjuriri mondjira ndjiriyo nambano tjasewa kotutu otuharupu moruyaveze okurikwamba kotjiungura ihi tjingetjo ohoromende tjiyetuningira okuyandja ohambwarakana kovipwikiro vyayo vyovikurya. Otja Mungendje tjaraisire otjiungura tjombongo itji tjakayenda omayuva nu ombongo ngunda nai pwii rikondjera mondjatu yayo oini, Posya otja tjaraisa otutu twarwe otuharupu ngaturire otupupurukwe okuye kuri kwamba kongondjero yatjo indji mondando yo Harambee.
2016-07-15 12:28:19 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...