• September 24th, 2018
Login / Register

!Garo!ā skoli ge ǀkhaega go !khō!oa


Omupandas ǀHōsan tsî ǀhûhâsiba xu hâ ǁanin !nans Ongwedivas, Ongwediva ǁHûi!nâǂharis !nâ ǁgoes din ge ǀkhaexūna mā tsî ǁîn di sîsenǁareb tsî ǂkhâ!nâsa ge mîmai, ǀoro skolgu di ǀguib ǁnā ǂharis !nâ mâb !aroma. Omupanda ǀHûǁaresa Skoli ge ai!â gere ǂoa Fraitaxtsēs ai ǀons âba Matheus Mudjanima ǀHûǁaresa Skoli !oa ge ǂgai-unuhe. Nēs ge !gôasiba nē skoli di !huis skoldanaba mās !oa ge dīhe. Omupanda ǀHûǁaresa Skoli ge 1935ǁî kuri ge ǀhui-amhe tsî nēsi xrat 1sa xu xrat 10s kōse ūhâ. ǀOnsa dawas xōǀkhās ge skoli di ǂgaeǂguisa ǀnîkhamikō ǁkhāǁkhā!nā-omde ai!âkam ǁgau!nâ-aon tsî skolǀgôan !oa ge ǂgaiǀon. ǀAokhoen tsî ǀhōsan ǁnā ge ægôasiba ǂgaiǀonhes ænâ-ū a hōn din ge, ækharaga xūn hîa ǁkhāǁkhās tsî ǁkhāǁkhāsens !nâ a hui ǁkhān aiǁgause komputerdi, prenderdi, !gôa-ūdadi, mîdiǁuibǂkhanin, xoa!amn tsî ǁgoe!gauna ǁgâiǁgâs ǂkhanin, tsî noxopa ǀnîna. !Aruǀîb ge skola !khā ra ǁgâuǂnami daran tsî N$28 000sa !nā hâ maris tsîna ge !khō!oa. ǂAi!gai !nans saran tsî ǂai!gaiǂāb tsîn hoan ge nē ǀkhae-aon xa ge mâǀoabahe. ǀNîkhamikō !gôab di marin tsîn ge nē ǁaxasib tawa māhe nîse ge mîǁguihe. ǁNān hîa ge nēti ī marisihuiba māsa a mîǁguin ge, Ministeri !Hū!nāsi ǀAweǁguib !Nans dib, Tom Alweendob, hîa ǀgūse ǁgoe !garo!āǀkhariba xu !nae hâb, !āǁî ǂharugu-aob Isai Nhindab tsî Noreds Sîsenǂuira Mâisab Fillemon Nakasholeb hâkha noxopa hân xōǀkhā. Skoldanab Reinhold Iitab ge ǂgaoba xu hâ gangansa ǁhao-aon tsî ǁnān hîa nēti ī khaega ge māna mā tsî ge mîba ­ǁîn nî ǁawoǁ­awosa nē ǀkhaegu ­ǁau dommi ai ǀgui !khō!oahe tide xawe ǀgôan di ǁkhā­khāsens tsî ai!gûs !nâ ǀgaisa !â-e nî huruse isa. “Sida skoli ge ai­gause gaisa !gomsiba skoli ǁgâuǂnamib ǀkha ge ūhâ i, xaweb ge ­nā !gomsiba oresa go hōbahe. Sida ge ǂnû tsî mâ ǀgaub ai da nē ǀkhaexūna nî sîsenūsa nî mîǁgui, ǀgôan !gâi!gâb kōse,” tib ge Iitaba ge mî. ǀUnis aib ge ǁîba ǀgaisa ǁgoaǂuidi hîan ūhâdi, ǂgaiǀons ai !nubusib administrasis berodi dib, ā!khaidi hîa skoli ǂnamipeb !nâ ǀoa hâdi, ǂkhawusa mâsib !nâ hâ ǁkhāǁkhā!nā-omdi, ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāb tsî komputer !nā-oms tsîna gere mî. Metropolitan / Swabous ge nausa ge mîǁgui ǁîn nî komputer !nā-omsa om tsî 35 komputerde māsa.
2016-07-19 11:40:01 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...