• September 25th, 2018
Login / Register

Mugara kavamudipagere morwa ekanya lyousekareta


Mugaragona kavamusingonene asi anahulisa nongenda dendi depevhu apa kakasikire mosipangero sepangero somoOkongo, konyima tupu apa kavamutwire nombere apa kakere nononkambadaro asi agaunune marwanambo kaga kere pokatji kamumbyendi namurandi. Kuna kuyigazara asi nakufa, ogu vana dimburura asi gonomvhura 29, Elikana Kashonga, kakere nononkambadaro asi ehagekese marwanambo pokatji kamumbyendi Ester Kashonga, ogu gakara asi murugani pevango vana kutumbura asi murugani mombaha ntani gonomvhura 29, mugara gopomukunda Omakangha, cucashops, momukunda Okongo, moOhangwena. Kuna kuzuvhika asi Joel Erastus, ogu ana kara asi mugazarerwa kudipaga, namukurwendi Paulus Erastus, kavazire pevango Omakangha, omu Paulus kahere kuranda ekanya. Nye ekanya yiyo kaligwililire meharase lyomema, konyima tupu mokuninka asi ngano alitambure. Nye kapi nye yna divikwa asi yimo kahere ndi kapisi yimo asi ligwire momema, konyima zoyo age yiyo kahere asi vamupeko limwe. Ano murugani nye gomombaha age yiyo katokwere kutengwida yimaliva yomurandi ogo. Age kapi kayitambwire oyo noureru makura nare ana vete murandi mosipara. Age kakambadarere asi , ngano akunduruke komurandesi nye murandesi hawe kuna kumukondera gahapita. Kurwana makura yipo kakutamekere nye poopo. Eliakim Kashonga, age kakere kombaha zope , konyima yipo kadimbwilire asi mumbyendi kuna kurwana naPaulus. Age makura yipo kadukire negano asi aka vagaunune. Ano siruwo oso, Joel Erastus, ogu kakere asi nage kombaha peke, yipo kawizire ayatare asi yinke vana kurwanena. Apa nye kayamwene asi mumbyendi yige ana kurwana gahana kudiva asi yinke vana kurwanena age yipo nye kapwezere mbere, nokutwa Eliakim Kashonga koruha rorumoho monturo. Erastus makura yipo kagusirepo mumbyendi vakaduke. Owo nye kavakerepo yipo kavadukisire Eliakim Kashonga, kosipangero sepangero moOkongo, age kavakamusingwenene asi anafu. Erastus kavamukwete age hena nare kakamonekere kompanguro moOkongo. Muyuuyungi govaporosi momukunda Ohangwena,Abner Kaume Itumba, kankondopekere ehudi eli asi usili yimo yina horoka.
2016-07-22 11:48:50 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...