• September 21st, 2018
Login / Register

Katima ilela kuamuha lianda za mayahelo za bolule bababeli zesikayahiwa


Katima Mulilo Tolopo ya Katima Mulilo ifile mamela ya kubyanguta batu lianda za mayahelo ze sikayahiwa sesimwi, ze atumela kubolule bababeli, haiba beňi balianda zeo basaipihi kabubebe kuba tolopo kuyo lifa likoloti zabona, kutalusa ba New Era. Katengo katolopo kamamekile mukoloko wa mabizo abaluwi balibaka za mayahelo, mwalibaka zanyangela kubalemusa kuli, baipihe kwa katengo kusi-cwalo lianda zabona litakutiswa kwa katengo katolopo, mi hakukonahala lita abelwa kubale ba mianda-nda babatokwa mubu wa mayahelo. Buňata bwalibaka zebafilwe mamela kuzona lifumaneha mwa libaka zanaikahela ze cwale ka Choto, Cowboy ni Butterfly. Mwakubuzakiwa ki ba New Era kweli yefelile, muňoli yomuhulu wa tolopo Charles Nawa, na latuzi kakutalusa kuli, tolopo haina mulelo wa kuamuha batu lianda zeitobalezi feela. “Haiba inze muzwela kwa Shopright kuyoitekela sinkwa, ni kubuluka sinkwa sahao kwandu usasici, kana mutu yomumwi una nitukelo yakukubuza kuli ki sikamani hausa ci sinkwa sa hao? Nawa hape na ize kuli, kakusa amuha batu mayahelo abona, tolopo itabe ilimbaketile mitelo yepahami fa litifo za mitelo telo zesikalifiwa kale. Mwanako ya kuikambota, Nawa u talusize kuli, tolopo haina kubyanguta batu lianda zabona, kono ki mamela ya mafelelezo sina buňata bwabatu hanebataluselizwe haňata-ňata kono nihakuli-cwalo bapalezwi kuikopanya ni katengo mwa litaba zeo kaufela. “Libaka halupahekile mukoloko wani kikufa feela sichaba temuso kuli kimamela ya mafelo kalibaka lakuli, ne lubasweli hamoho-cwalo ni kuba ňolela maňolo kono habasika alabela teni, cwale mayemo a tolopo ki afi, taluso feela kikuli libaka zale litabe likutisizwe feela kwa katengo katolopo sina hakubulezwi,”a tatulusa. Nawa hape utalusize kuli, libaka zemwi zekaswana zakutiswa kwa tolopo lisainzi mwa libizo la katengo katolopo, kamo babamwi habasikayoshimba kale maňolo abuluwi bwa libaka za mayahelo zeo. Nawa hape utalusize kuli, buňata bwalibaka halisikayahiwa kale kamo zemwi kuzona liyahilwe, mi halisika lifiwa kale, mi babamwi kwa baluwi habaini falibaka zeo kono inze bakolota tolopo. Nawa nasika talusa palo yapene yeo sichaba sikolota tolopo kuamana ni libaka za mayahelo. Kakuamana ni mitelo-telo, utalusize kuli, tolopo ikolotwa mali afita fa N$45 million kamo muuso wona ukolota N$13 million hala sikoloti kaufela.
2016-07-25 12:15:56 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...