• September 25th, 2018
Login / Register

Ozombunde nozondone zomuhiva noutjina za rarere kangi pomazemburukiro wa Hamakari

World
World

Okakarara “Vayenda ovakwetu otjovandu mbu ma murikere omahuno mehi renu, tweya okuye kunwa ongongo otjopona pupa kapitira ovita, mbayende punounatje uriri, oku konda omutumba wa tumba.” Inga ongari omambo oserekaze imwe ndjazike komongua ndjiyerikundiro nayo onguroya ya Ritjatano ndazuko pondjuwo yetando muno ndari orupa romazemburukiro oyetja 112 wOvita vya Hamakari. Etando rasere kutja rari otjitjitua otjinene pomazemburukiro inga otjiwana okuriri ovati vatjo mbata mondjembo indji notjingi tjawo wina mbakata kombunda ya nao ongenerara yeho rohuuirre rOvandoitji tjiyari yevari ku Seninani tjiyaraa kutja otjiwana tjOvaherero ngatjiyandekwe, kutja omukazendu poo omwatje. Posya ongurova ya Ritjatano tjandje pena ovakazendu vetando omundu mbumovara kotjikeke uriri mbatokererwe metando nungwari ari harara ko otja tjaa peundjirwa. Tjingetjo muhoko munene wa Rovyungura nguta arihiya twako onya kongombe ovaundu tjivautire okuworongana pupari novitjitwa ponganda yombazu novaryange yotjiwana muno, tjandje kapena etando. Momazemburukiro inga ndoovazu atja peyandjwa ekopi kanaa peso okura ombata kutja ekopi indi rasere okuyenda kovaounde vomuhiva nozondone zoutjina otjimbumba tji tja hingorerwepo iyombunde omurumendu omukurundu Kuruha Nganyone, eye notjimbumba the mbararere noutuku meke ama vepundu omuhina nokutona outjina. Orovyungura muhuko munene ovimbumba tjima vyutu okuworongana tjandje ngunda ombunde kuruha notjimbumba the veri kozombaze mavepundu. Ovimbumba vya kawondjere pehi kwiimba mbena omarama okuza komurungu wondanda yomaraisiro wovina mOkakarara nomurari imbwi o John Tjikuua nganduu tjimavekavaza ko nganda yombazu nderi ape ozokirometa ine nganduu kundano. Imba mbehina omarama varondere momatemba ngaa ye kongorere imba mberi pehi muwo mumwari ounepo wokomiti yOtjitiro Otjiandjandja nerapi rohako yayo yozombamba zovyuru ku kwa tjangwa omambo oma hongonekwa ngumayetja: “kanaarire ohunga naete nokuhina ete.” Movimbumba mozombara mwari ombara ya Hoachanas, Simon Kooper, notjimbumba tje owo wina mbakarere norupa norukosi romomuvanda imbwi o John Tjikuua okukuna otjivepo tjomazemburukiro wozombura o 122 zovita vya Hamakari motjiwa¿a tja Kakarara. Tjingetjo wina ovimbumba vyo mbimbi vya raisirio kutja ovarwe za katjojtjiri nozohoze ndeharara tjinga ngunda ovita avyarara tjandje ozohanga indo za zombimbi maizuvakare kokure nu munao onganda aihavazewa ayarara tjinga ovarwe vayo ovapyuke imba vomvimbi tjandje averi motjirwa. Ovatenga Orovyungura okuyakurwa pezuko yari omuhona Tjitana Kavei notjimbumba tje okuza kOngama. Vayatere pezuko tjazumba ave hungama ondjuwo yomuvanda ovarumendu pavahandere momurungu wayo nave tanauaka aveyaruka kezuko ngunda ozoserekaze za yatere ombaze mondjuwo otjotjizera.Ondjuwo indji ongurova ya Ritjatano pomurungu wayo opu patokererwe etando. Pezuko vaya kurirerwe iyo mukurundu Kainikova Kaizemi nomuhona Tjipene Keja. Tjingetjo wina tjandje nai ozotrupa tjiva inda zovanane mbeharara tjandje zawire motu teto twazo nawina tjiva vovakavire. Tjazumba ovimbumba okuza nokuvaza ponganda yombazu nozombara okuvaza wina otji pautire omahungi weyuva iyovanane peke peke. Movimbumba mwari oruhindo okuza ko Tjauana kehi yOmbara ya Mahalapye, omwatje womwatje wa Samuel Maharero, UaÞiraije Samuel Maharero, nongundue Kamuzeri Maharero, Ombara Kambura wa Makunda and nomukuramenepo wombara Mbimbo wa Mauaneno.
2016-08-19 13:15:02 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...