• September 20th, 2018
Login / Register

Wapili kushimbululelwa piyo mwa Namibia

World
World

Oshakati Mutu wapili mwa Namibia kupazulwa ni kushimbululelwa piyo umwamayemo sakata kuzwa fakufiwa piyo likweli zesilezi zefelile. Bernhard Maswahu, wa lilimo ze 59 zakupepwa, ni mwana hae wa kuneula piyo wa lilimo ze mashumi amabeli, Muhinda Maswahu wa buitomboli kuba wa makalelo kufa piyo ya hae ni ya nabile wa makalelo kushimbululelwa piyo mwa Namibia bainzi mwa mayemo sakata amakete ni kupila bupilo bwa mbuwa bwa kamita. “Nenina nisepo kwa liňaka zaka za sipatela. Sipatela sa Midpark sina ni babeleki sakata, kukala kwa liňaka ni baoki. Ki kamo nenibile ni sepo kubona liňaka za sipatela sani. Kuzwa kuzeo ni mulumeli mi katumelo yaka neniboni mulimu mwahali kubona liňaka zani. Nebasi banosi kono nebana ni maata amulimu mwahali kubona,”kwa talusa Bernhard Maswahu. Likweli zesilezi za kwamulaho, sipatela sa Ongwediva Medipark sipangile libizo kuba sapili mwa naha kupazula ni kushimbululela piyo ku Maswahu. Hana bulela kuzwelela kwa ndu ya hae malobanyana, Bernhard ya sebeza kuba liluko Lanjimo, Mezi ni Naheňi, na ize, nafumanwi kuba ni kusasebeza hande kwa piyo mwa Sikulu 2014 mi kacwalo napila feela fa limashini. “Ňaka waka nanitaluselize kuli, ki lika feela zepeli kamo ni kona kupilela kuisa mazazi aka kwapata, ki kakupila fa limashini kuya kuile kapa kufumana yatanifa piyo kuli ishimbululelwe kuna. Hani kutile kwandu, nalizeza yomumwi ni yomumwi kwa masika aka kuba ambota, kamuhupulo wakuli yomumwi kubona kaswana aitombola kono kubonahala kuli nebabile ni boyi. “Mwanake nasiyo ni mwamuhupulo waka, nenimunga kuba mwanana sina hanana ni lilimo ze 19 kanako yani,”kwa talusa Maswahu. Muhinda Maswahu nabile nitundamo yakubata kutusa ndatahe. Nabatile kutusa halalu kono mushemi Maswahu nasikaiseza muhupulo kuyena. Ki katundamo ya kubata kutusa lwabune, mwa nako yeo mayemo amakete nasatotobezi ahulu, mushemi wa siina ayotaluseza ňaka wa hae ka za mulelo wo. Mwahali kuyena kuna ni maňiloi. Ni lata mwanake ahulu-hulu. Ki ndwalume waka,” kwa bulela mushemi wa muuna ya nali mwatabo. Maswahunyana kwa neku lahae, na ize, yena nibanyani bahae nenze babona makete abupilo bwa ndatabona kuzamaya butotobela kazazi. Nenze baya kwa kuyobeiwa fa limashini halalu mwa sunda. Nako yemwi nebaizozwa kwa sipatela ni liňiba famwambo, kalibaka lakuli ňaka naswanela kutibele kapila kakamwi kuzwelela kwa piyo. “Zazi lelimwi nebakile babata kuwelela kwandu. Nenze baya kwa musebzi kasiwela. Nenze lutalimezi mayemo abona kuzamaya aya fafasi mi nesenisakoni kutalimela cwalo ni kamuta. Nenitukiselize kuba fa piyo yaka nihaike nebasika nikupa. Ni kacwalo ki ndate. Ki babanitisize falifasi.”kwa talusa Muhinda. Kakuya kamutangana, na ize, hana butata kwa makete kuzwelela fakupazulwa – kwande abutuku bwanafumani fa kupazulwa. Nenikonile kuzwela kwa kumatafaza mubili sunda yapili kuzwa fa kupazulwa. Ndatahe u mwatabo, yo utalimezi kuba mwanjimo silimo sesitaha hasatahulula famusebezi. Bubeli bwabona, mwana ni mushemi baeleza mabasi babana ni butata bwakusasebeza hande kwa piyo kusaba ni muikumuso mi mutu ukona kupila kapiyo ilimwi feela. “Lunze lutalimezi balatiwa baluna inze banyanda kamo luziba kuli lukona kuba tusa. Hasebatimezi cwale lwasilisa ka mo nelukona kubatusa”. Ni mwamayemo sakata. Hanikutwi kuli kuna ni silama senesizwile kuna. Nina ni maata aswana mi ni mwanyakalalo yakuli ni tusize ndate,”kwa talusa Muhinda kabuikumuso. Note. Friday September 9, 2016/New Era, at page 3 for a picture. Subject: Lilato liekeza kwa bupilo ----Muhinda Maswahu ni ndatahe, Bernhard Maswahu ya nashimbululezwi piyo kuzwelela ku mwanahae ya tolokiwa kuli ki muhali wa hae.
2016-09-19 10:34:44 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...